May 26, 2024 14:21 Asia/Tehran
  • IMT çe Beynəlxalğə Ədolət Məhkəmə ğəroliku istiğbol kardedə

IMT çe Beynəlxalğə Ədolət Məhkəmə ğəroliku istiğbol kardedə

 

IMT çe Beynəlxalğə Ədolət Məhkəmə ğəroliku istiğbol kardedə

İMT sər katibi fevğəlodə iyən humanitarə məsələon sahədə muavini çe Beynəlxalq Ədolət Məhkəmə çe seonist rejimi Rəfəhədə hərbi əməliyyoton dərhol oqətey dayir ğəroliku rozi mandə. Bə Anadolu xəbər aqentəti məlumoti əsos,İMT sər katibi fevğəlodə iyən humanitarə məsələon sahədə muavin Martin Griffiths İMT Əmniyyət Şurə humanitarə sahədə aktiv fəoliyyət nışon doə təşkiloton personali dastək doə oxonə ğətnomə,həmən çəy ğərolış təşviğ kardə.

Beynəlxalğə Ədolət Məhkəmə(ICJ) bəyonış kardə ki,çe seonist rejimi ləşkəri Rəfəh şəhrədə bıə əməliyyoti oqətey bıbu və bo Rəfəh dəvardəco sənibəton ojbemeniro,bəpe bə har kəsi əməl kardənin bıə canqi ğanunon hurmət kardey bıbu.

 

 

Tags