Jun 16, 2024 07:39 Asia/Tehran
  • Ironi İMT-ədə bıə nımoyəndə bə Yəməni Ənsarullah kəştiyon hədəf ğərol doeyədə koməq rosney iddiyo bıə reaksiyə

Ironi İMT-ədə bıə nımoyəndə bə Yəməni Ənsarullah kəştiyon hədəf ğərol doeyədə koməq rosney iddiyo bıə reaksiyə

Bə İRNA məlumoti əsos,İron İslom Respublikə,Nyu-Yorkdə bıə İMT nımoyəndə bə Assoşeyted Pressi jurnalisti İroni Sıə dıyoədə bə Yəməni Ənsarullah Hərəkoti koməq kardey xususədə iddiyo cəvobən,çe AİŞ-i ın hərəkəti hədəfış İroni de Ənsarullah Hərəkoti ıştə rabitə bırniye vodor kardeyro bıə səyış zıne və ımış çe Əmniyyət Şurə ğətnomə darıştey mənoədəş hisob karde.

İron İslom Respublikə İMT-ədə bıə nımoyəndə təkidış karde:İron zıneydə çe AİŞ strateqiyə çokonə de məğlubiyyəti dimbədimko ki,həm Ənsarullah zumand bıbu iyən həm bənə ğətnomə darıştey zıney nıbu.

İroni Nyu-Yorkdə bıə İMT nımoyəndə elonış kardə:Amerkə təsəvvır kardedə de bə hərbi zu malik bıey iyən bə İMT Əmniyyət Şurə siyosi sultə pəydo kardey,Mığoviməti cərəyoni izolyasiyə iyən məğlub kardey bəzıne.İslomi Mığoviməti qrup Ğərbi Asiyədə min cumlə İrağ iyən Suriyədə və həmçinin Yəmənədə bıə ğıvvon çe sehyonist rejimi Ələğsa Tufoni əməliyyoti əvəzi beşey və Ğəzzə tanqə mərdumi bombaron kardey və Vaşinqtoni ın həmləon himoyə kardey bədiqə,bə amerkə çəşnavi doşone ki,çe amerkə məntəğədə bıə hərbi bazəon bəçəvon hədəfi məruz bəmande.çe Yəməni ləşkər həm bo Fələstıni Ğəzzə tanqədə bıə məzlumə milləti himoyə kardero bə işğal bıə sərzəmini səmt şıə çe sehyonist rejimi çandə qılə kəştiş Sıə dıyoədə Babul-Məndəbi tanqədə hədəfış ğərol doe iyən elonış karde ki,çın kişfəri ləşkəri boştə təəhhudışon peqətə çanədə ki,sehyonist rejim bəştə Ğəzzə tanqə bıə həmləon dəvom bıdo,Sıə dıyoədə bə işğal bıə sərzəmini səmt şıə çe sehyonist rejimi kəştiyon bəştə hədəfon məruz bəhaşteyn.Yəməni ləşkəri ğıvvon həmçinin təkid kardəşone ki,Ədəni xəlic iyən Sıə dıyo bo coqlə kəştiyon ozode iyən çəvon qıləy komilə əmniyyətışon bəbe.

Tags