Jun 17, 2024 09:27 Asia/Tehran
  • De Ğıbonə idi mınosibəti təbrik

Imruj (dışambə)Hicri-Ğəməri 1445-ə sor Zilhiccə mo 10-ə və de 2024-ə sori iyunə manqi 17-ə ruji bərobəre və çe mısılmınon yolə idonku qıləyni bıə Ğıbonə id və ya “Əzha ide”.

Ğıbonə idi zəmonədə bo Xıdo Kə ziyorət kardero şıə zəvvoron de Allahi əmri və boçəy rizoro Ğıboni bırniyedən və çı Xıdovəndi yolə pəyğəmbər bıə Həzrət İbreymi(ə) xotırə bəyji kardedən iyən əziz qəteydən.

Xıdovənde-Xalığ çe İbreymi(ə) imoni və ixlosi imtovon kardero çəy zoə İsmoylış (ə) Allahi royədə Ğıboni kardey əmrış karde.bayin ki,ım qıləy saxt iyən çətinə ko be,əmmo Həzrət İbreym(ə) bə ilahi əmri tabe be və bo ın məmuriyyət iyən missiyə icro kardey iyən bə vırə rosnero hozzı be.

lakin çanədə həm səyış karde,əmmo çəxo çe İsmoyli(ə) xılxış nıbırniye.bın zəmon bə Həzrət İbreymi(ə) xitob ki,əv,çe ilahi imtovoniku de səbarzəti beşə.çən,peso boəy qıləy pəs vığandey be ta çe İsmoyli(ə)vırədə ğıboni kardey bıbu.ın ibrətamizə macəro iyən  əhvolot çe fədokorəti,ıştə coniku dəvardey,bəştə nəfsi ğalib omey iyən bə Xıdo əmri təslim bıey dərse.

Bə ın səbəbi xoto dınyo mısılmınon həm Zilhiccə mo 10-ə ruji bənə İslomi dıjd iyən şərəfinə idi ğeyd kardedən və çımiku qıləy ixlos iyən bandəçəti dərsi seydən.İron İslom Respublikə Rədyo iyən Televiziyə qırd dınyo mısılmınon de Ğıbonə idi damey mınosibəti təbrik kardedə.

 

Tags