Jun 20, 2024 07:31 Asia/Tehran
  • BRİKS-ədə uzvəti de şərtiye

BRİKS-ədə uzvəti de şərtiye

BRİKS-ədə uzvəti de şərtiye

Rusiyə xarici koon vəziri mıovin çe nuyə kişfəron bə "BRİKS"-i umuj qıniyero nuyə şərtonış bəyon kardə.bə Royters xəbə aqentəti məlumoti əsos,Rusiyə xarici koon vəziri mıovin Serqey Ryabkov çoşanbə ruji votəşe ki,bə BRİKS-i qrupi anqıl qıniyey piyə har qıləy kişfər bəpe bə digər devləton ələyh “ğeyri-ğanuni itərəfinə sanksiyəon”-ədə iştirok nıko.Rusiyə 2009-ə sori BRİKS-i qrupış təsis karde iyən holı-hozıədə ın qrup çı dınyo əhali 42%-i,çe dınyo coğrafiyə 30%-i və çı dınyo ixtisodi məhsuli 24%-i təşkil kardedə.BRİKS inkişof kardə holədə bıə ixtisodi ğudrəton rəhbərəti kardə i qrup kişfəron nome və çəy kırtə nom çe Braziliyə,Rusiyə,Hindıston, Çin və Cənubi Afrika kişfəron ingilisə nomon iminə hərfonku icod bıə.

 

 

Tags