Oct 24, 2018 10:39 Asia/Tehran
  • İron və Fransə miyono həmkarion inkişof.

İroni İslamiyə şura məclesi rəis muxtəlifə sahəonədə İron və Fransə miyono həmkarion zumandəti tələbış kardə.

Bə məcles aqentiyəti raporti əsos, İroni İslamiyə şura məclesi rəis Əli Laricani zinə Tehronədə İron və Fransə miyono parlemantiyə dustiyə qrupi rəis Filip Bonkari vindemonədə əlovəş do: Avropa kişvəron miyono İroni ticariyə rabitəon veyni de Fransəy, çən 2 qılə kişvəron bəpe 2 tərəfiyə həmkarion barədə ıştə həmmə cəhdon əncom bıdən.

İroni İslamiyə şura məclesi rəis ijən terrorizmi bıhrani barədə kali məntəğə və dınyo kişvəron əbzoriyə nəzəriku tənğidış karde və votışe: məntəğədə terrorizmi məsələ həl karde bə kişvəron zumandə iradə vabəstəy və İron Suriyə bıhrani de muzakirə roy həl karde xoto bo həmkari və hozzıətişe.

Laricani ətomiyə sazışiku Amerkə itərəfi xarıc bey bəpeştə de Avropa İroni həmkari dəvomiyəti barədə ijən əlovəş do: bə ətom enerji beynəl xalğiyə aqentəti raporton əsos, İron bə ıştə həmmə təəhhudon əməlış kardə və Avropaku jiğo intizoremone ki bo ətomiyə təvafuği icra bey əməliyə cəhdon əncom bıdə.

Filip Bonkar həm votışe: ətomiyə sazışi icra bey və bəy pobənd mandey xoto Fransə ıştə həmməy zərfiyətonku istifodə bəkarde.

Fransə Senat məclesədə İron və Fransə parlemant dustiyə əloğəon qrupi rəis həmçınin məntəğədə de terroristiyə qrupon və DAEŞ mubarizə bardey barədə İron İslam Respublika fəaliyəton mısbət zınəş be.

Fransə milliyə məclesədə bıə İron və Fransə parlemant dustiyə əloğəon qrupi rəis Dolfin həm ki bə İron səfərış kardə, zinə de İroni məclesi rəis vindemon və sohbətış ka.

Tags