Sep 18, 2023 20:58 Asia/Ashgabat
  • Eýranyň prezidenti: Birleşen Milletler Guramasy

Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Birleşen Milletler Guramasynyň güýçleriň sesi däl-de, halklaryň sesi bolmalydygyny aýtmak bilen Birleşen Milletler Guramasynyň "halklaryň" guramasy bolmagyna garaşýarlar, sebäbi "döwletleriň" guramasyna öwrülse, halklaryň sesleri eşidilmez diýdi.

IRNA-nyň habaryna görä, Eýran Yslam Respublikasynyň prezidenti Seýid Ebrahim Raisi duşenbe güni agşamara Birleşen Milletler Guramasynyň 78-nji Baş Assambleýasyna gatnaşmak üçin Nýu-Yorkorka barandan soň eden çykyşynda Birleşen Milletler Guramasyny we bu guramanyň Baş Assambleýasyny, Eýran halkyny beýan etmek we Eýran Yslam Respublikasynyň daşary syýasatyny düşündirmek üçin ukybly gurama hasaplady.

Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti şeýle-de Eýran halkynyň sesi öňküsinden has güýçlidir sebäbi geçen ýyl Eýran halky duşmanyň aň-bilim söweşinde we bilelikdäki söweşde uly ýeňiş gazandy diýdi.

Raisi şeýle hem duşman yslam rewolýusiýasynyň berk we mäkäm agajy impulslar bilen kynçylyklara duçar bolar diýip oýlandy emma bu hasaplamalar hem öňkiler ýaly ýalňyş çykdy we bu göreşde Eýran halky ýeňiş gazandy diýdi.

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynda çykyş etmek, Ýurtlaryň käbir baştutanlary bilen duşuşmak we ýaşaýan eýranlylara ýygnagynda çykyş etmek Prezident Raisiniň Nýu-Yorkork saparyndaky meýilnamalarynyň arasynda bolar.