Sep 20, 2023 16:42 Asia/Ashgabat

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary ýolbaşçysy müňlerçe ýaşlaryň zehininiň gülläp ösmegini mukaddes goragyň şatlykly hakykatlarynyň biri hasaplamak bilen ýurduň ýaşlarynyň ähli meseleleri çözüp biljekdigini aýtdylar.

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri, şu gün (çarşenbe) müňlerçe "mukaddes goranmagyň weteranlary  we girizilen urşy düşündirmek we beýan etmek boýunça dürli ugurlardaky aktiwistler" bilen bolan duşuşygynda, beýik Yslam Rewolýusiýasy özboluşly hadysady, sebäbi şoňa çenli dünýäde dini we halk hökümete sebäp bolan rewolýusiýa bolmapdy we global zulum edijiler bu täze sözi, ýagny Yslam respublikasyny we dini demokratiýany ýok etmek islediler we henizem şol bir maksady yzarlaýarlar diýdiler.

Hezreti Aýatolla Hameneýi sözüniň dowamynda Amerikalylar üznüksiz aňtaw kömeginden başga-da, hüjümçilere taktiki söweş usullaryny öwretdiler, Fransuzlar Saddam-a iň ösen howa enjamlaryny hem berdiler, Germaniýa oňa köpçülikleýin gyryş himiki ýaraglaryny öndürmek üçin enjam berdiler öňki Sowet Soýuzynyň ýolbaşçylygyndaky Gündogar blogy Saddamy isleýän ähli gury ýer we howa desgalary bilen üpjün etdi we sebitdäki araplar hem oňa köp pul berdiler diýip beýan etdiler.

Ynkylapyň ýokary lideri Yslam respublikasynyň we Eýran halkynyň "ulumsy front we Saddam we sebitiň arap ýurtlary" bilen söweşdäki ýalňyzlygyna salgylanyp şeýle deňsizlik söweşinde millet ýeňiş meýdançasynda durup, beýikligini we şöhratyny görkezdi diýdiler.

Hezretleri territorial bitewiligi gorap saklamagy we eziz Eýranyň topragyndan bir böleginiň hem aýyrmazlygy bu üstünlikleriň biri hasaplap milletiň beýik mümkinçiliklerini aýan etmek mukaddes goranyşyň iň möhüm eserlerinden biridir, aslynda, millet mukaddes goragyň aýnasyndaky beýikligine we ukybyna göz ýetirdi we ähli duşmanlar sekiz ýyllap oňa garşy dildüwşük gurup ýöne hiç hili üstünlik gazanyp bilmändiginiň sebäbini bildiler diýip nygtadylar.

Hezreti Aýatolla Hameneýi bu örän möhüm üstünligiň netijesinde Palestinde, Siriýada, Yrakda we beýleki sebitlerde global garşylyk düşünjesi emele geldi we döredildi we Eýran halkynyň Aziýanyň, Afrikanyň we Latyn Amerikasynyň dürli sebitlerinde eden işleri beýleki halklar üçin nusga boldy diýdiler.

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri, özüňe ynam medeniýetiniň döremegini we jebisleşmegini mukaddes goranmagyň gudraty diýip atlandyrdylar.