Feb 05, 2024 17:08 Asia/Ashgabat

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary derejeli lideri akylly, paýhasly we düşümli şahsyýetler hyjuwly saýlawlary geçirmekde rol oýnap biler we hyjuwly saýlawlaryň netijesi milli abraýyň ýokarlanmagydyr diýip beýan etdiler.

Ýokary derejeli Lideriň edarasynyň maglumat bazasyna görä, Yslam Rewolýusiýasynyň Ýolbaşçysy şu gün Howa güýçleriniň we Howa Goranyşynyň serkerdeleri we işgärleri bilen duşuşanda, howa güýçleriniň bir toparynyň 1357-nji ýylyň 19-njy Bahmaninde Ymam Homeýnine wepaly boljakdygyny aýtmaklaryny Rewolýusiýanyň "tizlendirijisi" hasaplamak bilen Rewolýusiýanyň maksatlaryna ýetmek üçin akylly, paýhasly we düşümli şahsyýetleriň zerur tizlenmäni döretmekde borçlary agyrdyr diýdiler.

Hezreti Aýatolla Hameneýi, 11-nji Esfandde geçiriljek saýlawlara halkyň barha joşgunly gatnaşmagyny milli abraýyň we howpsuzlygyň kepili hökmünde kabul etmek bilen Taňrynyň merhemeti bilen halk 22 Bahmanda geçiriljek ähliumumy ýörişe giň we höwes bilen gatnaşar we ynkylaby goramak bilen Ymam Homeýnine wepalylygyny görkezer diýip nygtadylar.

Ýaragly güýçleriň baş serkerdesi, 46 ýyl mundan ozal Bahmanyň 19-njy güni howa güýçleriniň bir toparynyň we Howa güýçleriniň işgärleriniň Ymam Homeýnine wepaly boljakdygy baradaky täsin wakany tükeniksiz sapak hökmünde kabul etmek bilen Howa güýçleri rewolýusiýa goşulmak üçin özüni pida etmek we şol yhlasly we batyrgaý iş bilen öňdebaryjy boldy we soňky günlerde bolsa Şahyň goragçylarynyň Tährandaky howa güýç merkezine eden hüjümine garşy durup, adamlary we ýaşlary şatlyk we umyt bilen köçelere çykardy we 22-nji Bahmanda bolan ynkylap ýeňşinde "tizlendiriji" rolunda möhüm rol oýnady diýdiler.

Hezreti Aýatolla Hameneýi, Tagut döwrüniň howa güýçleriniň serkerdelik, syýasat we enjamlar taýdan Amerikalylaryň gözegçiliginde bolandygyny aýtmak bilen wepaly we ynkylapçy elementler, özlerine ýeterlik jihady bilen howa güýçlerini Amerikanyň eýeçiliginden çykardy we bütinleý Eýran güýjüne öwürdi we ýolbaşçylygyny we üýtgeýän güýjüni görkezdi diýip mälim etdiler.

Ynkylabyň ýokary derejeli lideri şeýle-de Hawas ýa-da şol akylly, paýhasly we düşümli şahsyýetleri hakyky tizlendiriji hasaplady we möhüm bir nokatda şeýle aýtdylar: Olar atmosferany yzarlamazdan, wezipelerini güýç we gaýduwsyzlyk bilen wagtynda ýerine ýetirýärler diýdiler.

Hezreti Aýatolla Hameneý, duşman frontunyň Hawas (akylly, paýhasly we düşümli şahsyýetleri) üçin ýörite meýilnamasynyň bardygyny aýtmak bilen, duşmanyň maksady, Hawas adamlary şübhelendirip we dünýäniň süýji we ajysyna çekilip, duýgur döwürlerde zerur işleri we tizlenme roluny ýerine ýetirmezligidir diýip beýan etdiler.

Hezretleri şeýle-de Sionist režimiň Amerikanyň goldawy bilen Gazadaky adam pajygalaryna ünsi çekmek bilen Sionist režime aýgytly zarba urmak üçin musulman halklarynyň öz hökümetlerinden umumy islegini döretmek üçin bu hakykaty düşündirip, muny l akylly, paýhasly we düşümli şahsyýetleriň möhüm wezipesi diýip atlandyrdylar we aýgytly zarba, sionist režime bilen söweşmegi aňlatmaýar, tersine, sionist režim bilen ykdysady gatnaşyklary kesmegi aňladýar diýdiler.

Hezretleri şeýle-de möhüm içerki meseleler barada aýdylanda bolsa, Esfad aýyndaky saýlawlary täsirli we saýlanan şahsyýetleriň rol oýnap biljek ugry hasapladylar.

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri, saýlawlar näçe tolgundyryjy geçirilse, milli güýç we milli howpsuzlyk şonça-da görnüp, üpjün ediljekdigini aýtmak bilen sahnada adamlaryň bolmagy we ulgamyň we ýurduň güýjüne syn etmek bilen duşman howpy zyýansyzlandyrylýar, sebäbi milli güýç we ygtyýar milli howpsuzlygy döredýär diýip nygtadylar.

Aýatolla Hameneýi Hezretleri Bahmanyň 22-nji güni we rewolýusiýanyň ýeňşiniň ýyl dönüminiň golaýdygyna salgylanyp soňky 45 ýylda adamlar ähli şäherlerde we obalarda köçelere çykyp rewolýusiýasyny goramak we hormatly Ymama boýun bolýandyklaryny yglan etmek üçin şygarlar aýdyşlary ýaly bu ýyl hem, Hudaýyň merhemeti, eziz adamlar milli abraýyň nyşany bolan 22-nji Bahman ýörişine höwes bilen gatnaşarlar diýip beýan etdiler.