Feb 27, 2024 19:04 Asia/Ashgabat
  • saýlawlaryň howpsuzlygy; Eýranyň möhüm syýasy üstünligi

Eýran Yslam Respublikasynyň soňky 45 ýylda gazanan iň möhüm üstünliklerinden biri, 39 döwür saýlawlaryň doly howpsuz görnüşinde geçirilmegi bolandyr.

  Eýran Yslam Respublikasynyň Yslam şuwra mejlisiniň 12-nji döwür saýlawlary we ýolbaşçylygyň Bilermenler Assambleýasynyň 6-njy döwür saýlawlary anna güni 1-nji martda, (11-nji esfänd güninde) tutuş Eýranda geçiriler. Eýranda Saýlawlar pudagyndaky iň möhüm meseleleriň biri, olary howpsuz we dogry şertlerde geçirmekdir.

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary derejeli lideri Hezretleri Aýatolla Hameneýi anna güni geçiriljek saýlawlar bilen baglanyşykly beýanatynda hakyky gatnaşmak we bäsdeşlik etmekde we hakyky sagdyny we doly howpsuzlygy öz içine alýan saýlawlaryň geçirilmegini nygtandyrlar. Şunuň bilen baglylykda, Içeri işler ministrliginiň howpsuzlyk gullugynyň başlygynyň orunbasary we ýurduň saýlaw howpsuzlyk merkeziniň başlygy Seýid Majid Mirahmadi geçen duşenbe güni beren gürrüňlerinde harby, hukuk goraýjy we howpsuzlyk güýçleriniň 250,000-den gowrak agzasynyň saýlawlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin jogapkärdigini habar berdi.

Eýranda saýlawlaryň howpsuzlygynyň aýdyňlaşdyrylmagynyň sebäpleriniň biri Eýranyň demografiki gurluşy we düzümidir. Eýran etnik we tire-taýpa dürlüligi bolan ýurtdir we saýlawlarda halk köpçüliginiň gatnaşmagynda etnik we taýpa taraplary görnüklidir.

Şeýle-de bolsa, Eýranyň soňky 39 saýlawynda hiç hili bidüzgünçilikler bolmady we saýlawlary howpsuz esasda geçirmek Eýran Yslam Respublikasynyň görnükli üstünliklerinden biri boldy.

Şunuň bilen baglylykda, Yslam Rewolýusiýasynyň ýokary derejeli lideri Aýatolla Hameneýi hejri şämsi sene-nama boýunça 1394-nji ýylyň 20-nji esfändynda,“Möhüm we ünsi çekýän başga bir aýratynlyk, saýlaw gurşawynyň howpsuzlygy we parahatçylygy üçin Hudaýa hakykatdanam minnetdar bolmalydyrys diýipdiler. Yslam Rewolýusiýasynyň ýokary derejeli lideri Aýatolla Hameneýi gapma-garşylykly sebäpler bolan ýerlerde-de; Etnik toparlaryň bolşy ýaly, iki şäheriň arasynda tapawut we bäsdeşlik bolan ýagdaýynda-da; Eýranda Hiç ýerde ajy waka bolmady diýendirler.

Yslam rewolýusiýasynyň mertebesi belent lideriniň saýlawlary doly howpsuzlykda geçirmegini hemişe talap etmeginiň möhüm sebäplerinden biri, onuň saýlawlar üçin niýetlenen wezipesi bilen baglanyşyklydyr.

Eýranda geçiriljek saýlawlaryň agzybirlige alyp barmalydygyna ynanýarlar. Şunuň bilen baglylykda, 1402-nji ýylyň 29-njy bahmanynda Töwriziň halky bilen geçiren duşuşygynda: syýasy tapawutlar, duşmanlaryň öňünde Eýran halkynyň milli bitewiligine täsir etmeli däldir diýip beýan etdiler.

 

 

 

 

Tags