May 01, 2024 16:45 Asia/Ashgabat
  • Yslam rewolýusiýasynyň ýokary derejeli lideri: Gaza dünýäniň ilkinji meselesidir

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary derejeli lideri Gazany dünýäniň ilkinji meselesi hasapladylar.

IRIB habarlar gullugynyň habaryna görä, Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri Hezretleri Aýatolla Hameneýi şu gün (çarşenbe) şehit Morteza Motahariniň şehitlik ýyllygy we Mugallymlar güni bilen bir wagtda müňlerçe mugallym we medeni işgärleri bilen duşuşykda beren gürrüňlerinde, Sionistleriň we olaryň Amerikaly we Ýewropaly tarapdarlarynyň uly tagallalaryna garamazdan, Gaza meselesi henizem dünýäniň ilkinji meselesidir we Amerikanyň uniwersitetlerinde sionist režimiň jenaýatlaryna garşy çykyşlar we onuň Ýewropa uniwersitetlerine ýaýramagy, dünýä jemgyýetçiliginiň pikiriniň Gaza meselesine dowamly ähmiýetiniň we duýgurlygynyň alamatlaryndan biridigini mälim edýändir diýip beýan etdiler.

Aýatolla Hameneýi Hezretleri, Sionist režimiň eden jenaýatlarynyň we Amerikanyň oňa goşulyşmagynyň, basyp alyjy režimi we Amerika garşy pessimizmligi ret etmekde Eýran düzgüniniň we milletiniň pozisiýalarynyň dogry we kanunydygyny subut etdi we Palestina meselesini çözmek üçin bu ýurduň musulman, ýewreý we hristian eýelerine gaýtarylmagyndan başga hiç hili çözgüdiň ýokdugyny hemmeler bilsinler we Sionist režim bilen gatnaşyklar we oň bilen kadalaşmak meseläni çözüp bilmez nygtadylar.

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary ýolbaşçysy şeýle-de Günbatar Aziýa meselesi Palestina eýelerine gaýdyp gelýänçä çözülmez we Sionist režimi ýene 20 ýa-da 30 ýyl saklamaga synanyşsalar-da, elbet-de -Hudaý islese, edip bilmezler - bu mesele çözülmez diýdiler.

Aýatolla Hameneý sözüniň dowamynda Palestina, halkyna gaýtarylyp berilmeli we Palestina ulgamy döredilenden soň, sionistler bilen näme etmelidigini özleri çözmeli diýip aýtdylar.

Hezretleri basyp alyjy režime jemgyýetçiligiň pikiriniň artýan basyşyny zerur diýip atlandyrmak bilen Sionist guduz itiň wagşy we rehimsiz hereketi Yslam respublikasynyň we Eýranyň halkynyň pozisiýasynyň dogrudygyny subut etdi we olaryň ýarysy aýallar we çagalar bolan otuz müňden gowrak adamyň öldürilmegi, Sionist režimiň erbet we jenaýatçy häsiýetini we Eýranyň hemişelik pozisiýasynyň dogrulygyny bütin dünýä görkezdi diýip beýan etdiler.

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we olara degişli guramalaryň Ysraýylyň jenaýatlaryna garşy çykyş edýän talyplaryň "zorluksyz proteste" bolan garaýşyny tankytlamak bilen ony Eýran Yslam Respublikasynyň Amerikan hökümetine betgüman pozisiýasyny subut etmegiň başga bir sebäbi hasapladylar we bu mesele, ABŞ-nyň sionistleriň Gazanyň halkyny bagyşlap bolmajak günäsinde şärigi we ýoldaşy bolandygyny we käbir rehimli sözleriniň hem ýalandygyny görkezdi we şonuň üçin Yslam respublikasynyň Amerikan hökümetine ynanyp bolmajak pozisiýasy subut edildi diýip sözlerine goşdylar.

Hezreti Aýatolla Hameneýi, Sionist regim bilen sebit ýurtlarynyň arasyndaky gatnaşyklary kadalaşdyrmak baradaky ädimlere salgylanyp, Käbir taraplar bu işleriň meseläniň çözülmegine  sebäp bolar diýip pikir edýärler emma Sionist režim bilen töwerekdäki arap ýurtlarynyň arasyndaky gatnaşyklaryň kadalaşmagyny göz öňünde tutmak bilen diňe bu mesele çözülmän, eýsem bu mesele basyp alyjy režimiň jenaýatlaryna göz ýumman we bu režim bilen dostlaşan hökümetlerine gönükdiriler we milletler şol hökümetleriň janyna düşüp ölümine sebäp bolar diýip belläp geçdiler.