Feb 23, 2024 13:09 Asia/Ashgabat
  • ABŞ Russiýa garşy sanksiýalaryny dowam etdirdi

ABŞ-nyň Gazna ministrligi 500-den gowrak rus şahsyýetine we edarasyna garşy sanksiýalary yglan etdi.

AFP habar gullugynyň habaryna görä, ABŞ-nyň Gaznasy anna güni irden 500-den gowrak rus şahsyýetine we edarasyna garşy sanksiýalary yglan edip, bu sanksiýalaryň "Russiýa, onuň tarapdarlary we söweş maşynyny" nyşana alýandygyny öňe sürdi.

Bu aralykda, ABŞ-nyň Döwlet sekretarynyň orunbasary Wiktoriýa Noland bu ýurduň sanksiýalarynyň Russiýanyň goranyş pudagyny gowşadyp bilmedi diýip ykrar etdi.

Russiýanyň prezidenti "Wladimir Putin", 2022-nji ýylyň 21-nji fewraly, Günbataryň Moskwanyň howpsuzlyk aladalaryna üns bermezligini tankytlamak bilen, Donbasdaky Donetsk we Luhansk sebitleriniň garaşsyzlygyny ykrar etdi.

Ondan üç gün soň penşenbe güni 24-nji fewralda, "ýörite operasiýa" diýip atlandyrýan Ukraina garşy harby operasiýa başlady we şeýlelik bilen Moskwa bilen Kiýewiň arasyndaky dartgynly gatnaşyklar harby gapma-garşylyga öwrüldi.

Russiýanyň bu hereketine jogap hökmünde Amerika we Günbatar ýurtlary Moskwa garşy giň sanksiýalar girizdi we Kiýewe milliardlarça dollarlyk ýarag we harby enjam iberdiler.