Mar 14, 2021 10:07 Asia/Tehran
  • Azərbaycan Respublika və1 sor karantinədə vində ziyanon

Azərbaycan Respublika ,korona virusi pandemiya bəpeştə və 1 sor karantin ğanoni bərpo karde bəpeştə, ixtisadi qonə ziyanış vində.

Azərbaycan Respublika ,korona virusi pandemiya bəpeştə və 1 sor karantin ğanoni bərpo karde bəpeştə, ixtisadi qonə ziyanış vində.

Boku şəhro bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi sərhəddon bastə beədə və karantin ğanoni bərpo kardeədə Azərbaycan Respublika torizm sənaye bənə məmləkəti bodcə bəromə 2 minnə mənbə veyə ziyanış vində.

Im 1 sorədə yolə ticariyə mərkəzon, məktəbon, təlimiyə muəssison, metro, şəhron miyonədə aftoboson həmmişə karantini saxtə məhdodiyəton siyahiədə ğərorışon qətə.

Korona virus əlavə bə ım ki Azərbaycan Respublika bəroməonış kam kardə təğribən 2 milyardo 200 milyon xərcış bə ım məmləkəti qiş ovıştıniyə.

 

 

Tags