Mar 06, 2023 09:52 Asia/Tehran
  • İroni turizm sənaye inkişof şirkət iyən İron-Rusiyə ticarət palata miyono həmkoəti saziş imzo bıə

De İron və Rusiyə miyono turizm sənaye inkişof doey hədəfi və turizm zərfiyəton elan kardeyro, İroni turizm sənaye inkişof şirkət iyən İron-Rusiyə ticarət palata miyono həmkoəti saziş imzo bıə.

Bə Fars aqentiyəti raporti əsos, de həminə muğavilə 2 tərəf təfrihi-xidməti və məskum bıə vırəonro sərmoyə cəzb kardeyro mıştərik proyektonədə həmkoəti kardən.

İclos, nımoyeşqoh və festivalon həm de ustadon və koşınason iştiroki bərpo bəbe ta İron və Rusiyə turizm zərfiyəton bə Avrasiya kişvəron elan bıbu.

Çı İroni turizm sənaye inkişof şirkət iyən İron-Rusiyə ticarət palata miyono həmkoəti saziş imzo bıə sazışi çərçivədə jıqo ğeyd be ki de beynəlxalğə əloğəon inkişofi İroni həmmə Ostanon nəcimə sənaye bə Avrasiya kişvəron elan bəbe.

Tags