May 20, 2023 13:42 Asia/Tehran
  • Turizm sahədə İron və Rusiyə miyono həmkoətion

İron və Rusiyə fedrasiya tojə saziş 2tərəfi əloğəon inkişofiro imzo bıə.

Bə İrna raporti əsos, zinə Rusiyə Kazanədə Rusiyə və İslom dınyo iğtisodi əloğəon 14 minnə iclosi kənoədə İroni nəcimə sənaye və turizm və mədəni irson vəzorətxonə muavin iyən Rusiyə iğtisodi inkişof vəziri muavini miyono turizm sahədə 2tərəfi əloğəon saziş və muğavilə imzo bıə.

Bə həminə təvafuği əsos ki Əli Əsğər Şlbafiyan və Dimitri Baxrokovi miyono imzo bıə, 2 tərəf İronıjon və Rusiyə şahrvandon kolektiv səfə vizaon peqətey barədə həmkoəti bəkan.

Turizm zərfiyəton elan karde turiston miğdori əlovə kardeyro mıştərək həmkoətion turist sahədə innivasiya fəaliyəton bə vırə rosniye mədəni irson və təbii vırəon elan karde turizm sahə və baxşədə koşınoson təcrubəonku istifodə karde torixi və mədəni turizm sənayeku himoyədorəti iyən dıyo turizm fəaliyətonro tojə roon peydo karde əcumlə həminə muğavilə baxşon ğeyd bıə.

Tags