Aug 17, 2023 14:02 Asia/Tehran
  • Ğərəboği barədə əmniyyət şura iclos

Ermənistoni xarıci vəzorətxonə sıxənəvot de Boku vositə, Laçin koridori dəbastey barədə İ Bıə Milləton Təşkiloti əmniyyət şura zəruriyə iclosiku xəbəş do.

Azərbaycan R. və Ermənistoni miyono otəşbasti muğavilə ki Milodi 2020 minnə sorədə Ğərəboği 44 rujə canqi bə oxo rosnişe və bə 3tərəfiyə bəyoniyə məşhure, tosə ısət çand kərə darşiyə bıə.

Bə Armen Peres raporti əsos, zinə Ermənistoni xarıci vəzorətxonə sıxənəvot, Ani Badaliyan de qıləy bəyoniyə muntəşir kardey elanış kardə: dəvardə çan ruji İrəvani tələbi bəpeşt ki tələbış kardə be Laçin koridor iyən Ğərəboği mevzu barədə İ Bıə Milləton təşkiloti əmniyyət şura iclos bərpo bıbu, ğəror heste ki Avqustə manqi 16 minnə rujədə ım şura iclosədə Ermənistoni xarıci vəzir Ararat Mirzoyan iştirok bıko.

Im zəruriyə iclosi qıləy holədə bərpo bəbe ki İrəvan, Boku səmtiku Laçin koridori dəbastey barədə etırozış be və jıqo hərəkəton Ğərəboğədə insoni behranon icod bey illət zıneydə.

Im bəyoniyədə Ani Badaliyan ijən əlovəş kardə: Avqustə manqi 16 minnə rujədə Niyuyorkədə Ermənistoni xarıci vəzir iştirok bəkay ta Boku səmtiku Laçin koridori dəbastey iyən Ğərəboği vəziyəti barədə, Əmniyyət Şura zəruriyə iclosədə iştirok bıko, boçi ki əmə bə ım bovə hestimon ki 120 həzo Ğərəboği ğeyri hərbi sakinonro insoniyə behron icod bey bois bıə.

Boku rəsmi şəxson iddioşon kardə ki Laçin koridoriku ğaçağ əncom bıdə iyən ım məntəğə ğeyri ğanuniyə məedənon ciddiyə ekoloqiya problemon icod kadışone.

Tags