Nov 17, 2023 13:16 Asia/Tehran
  • Bokuədə bıə İroni səfir bə Azərbaycan R. ərzi təmamiyyəti bəji kardey təkidış kardə

Azərbaycan R. ədə bıə İroni səfir, Ğərəboği məntəğə bə Azərbaycan R. soyb bey iyən ım məntəğə barədə bə Boku hakımiyəti iddio, bə İron İslom Respublika ğanuniyə həxi təkidış kardə.

Erməniston iyən Azərbaycan R. tosə ısət 2 kərə bandiyə Ğərəboği məntəğə barədə deyande dave kardışone. Milodi 2020 minnə sorədə Azərbaycan R. karde zınəş be ki kali ıştə məntəğəon obəqadono əmmo de ım vucud ki diplomatiya cəhdon əncom bıə ki  stabilə sulh icod bıbu və daveon peqətə bıbun əmmo tosə ısət hiç nəticəş nıbe və 2 tərəf har kərə tojə mevzu iyən təklifi bəyon kardedən.

Həminə holədə İron İslom Respublika 13minnə devlət ki rabitəon zumand kardey iyən hamsuyəti siyosəti cəhəto, bə Cənubi Ğəfğaz məntəğə həmkoətion iyən rabitəon hevujəti vey diğğət kardedə, Ğəfğazi təhəvvulaton barədə balansə siyosət nəzədəqətə bıə və ım məntəğədə de stabilə sulhi icod kardey və iğtisodi rabitəon hevujəti hədəf, de muxtəlifə tərəfon əcumlə de Erməniston, Azərbaycan R. və Rusiyə əmniyyəti və siyosi rabitəon dəvom dod.

Həminə cəhətədə və bə İrna çoşəmbə ruji raporti əsos, Azərbaycan R. ədə bıə səfir, Seyd Əbbas Musəvi sosiyal şəbəkədə ıştə şəxsiyə səhifədə nıvıştəşe: İron İslom Respublika vey muhimmə nəzə ıme ki həmişə Ğərəboği bə Azərbaycan R. məxsus be və Ğərəboği barədə bə Azərbaycan R. hakımiyəti iddio himoyə kardedə.

Bokuədə bıə İroni səfir ijən əlovəş kardə: Ğərəboğədə sakin bıə Ermənion həxon və çəvon əmniyyət təmin kardey fəğət Azərbaycan R. prinsipon və hakımiyəti çərçivədə mənodəy.

Tags