Dec 03, 2023 09:57 Asia/Tehran
  • Bo beynəlxalğə sanksiyaon mubarizə bardey, İron və Rusiyə həmkoətion

İroni atom elmon və texnikion təhğiğiyə mərkəzi sədr votıeş: bə İron və Rusiyə ələyh beynəlxalğə sanksiyaon, de jığo məhdudiyəton vədə, Moskva və Tehroni miyono həmkoəti zumand kardeyro vey mınosibə fırsət icodış kardə.

Bə İsna aqentiyəti raporti əsos, İroni atom elmon və texnikion təhğiğiyə mərkəzi sədr Seyd Əmir Huseyn Feğhi ki Rusiyə cıvonə alimon beynəlxalğə 3 minnə konfransi iştirokiro bə Moskva səfərış kardə be, ijən əlovəş kardə: de sanksiyaon mubarizə bardeyədə İroni təcrubəon nışoş do ki elmon və texnikion inkişof və zumand kardeyro, İron İslom Respublika vey muhimmə hərəkəton əncom doəşe, jəğo ki İron inkişofinə kişvəron cəmədə ğəror qəteyro, ıştə elm və texniki inkişof doey holədəy.

Feğhi ijən təsdiğış kardə: elm və zıney bə dast vardey royədə təcili hərəkəton əncom doey və ijən təhğiğon və ideon ticori soxtey,İron İslom Respublika atom sənaye vey muihmmə mudiriyəti stratejikəonku be və cəhd bəbe kişvərədə de balans surət, atom texnoloqiya muxtəlifə baxşon bə vırə bırəso.

Rusiyə milli təhğiğoti mərkəzi sədr, Mixail Kovalçok həm votışe: İroni millət ki bə Amerkə sanksiyaon ğələbə kardışon be, nığıl surəti bə ehtıromi loyğin.

Tags