Jun 15, 2024 13:26 Asia/Tehran
  • İron iyən Rusiyə mınosibəton inkişofi dəvom

İron iyən Rusiyə mınosibəton inkişofi dəvom

İroni Natə vəzir iyən İroni de Rusiya Mıştərəkə İxtisodi Komissiyə rəhbəri voteşe:”İron-Rusiyə mınosibəton inkişof iyən nığıl kardey qırd sahəonədə dəvom bəkarde." bə İron mətbuat xəbə aqentəti sıxanon əsos;Natə vəzir iyən İroni de Rusiyə Mıştərəkə İxtisodi Komissiyə sədr Cəvad Ovci bo ixtisodi,osonə ro,nat,ğaz və enerji sahədə mıştərəkə mığoviləon və planon bə həyot dəvordıney prosesi təğib kardero bə Rusiyə səyohətış kardəbe,de Rusiyə sərvəziri mıovin Aleksandr lovak,Enerji vəzir Tesilov iyən de prezdenti şimol-cənubi relsi  koridori sahədə xususi nımoyəndə bıə İqor Levitin mızokirəon bədiqə,voteşe:holı-hozıədə İronədə penc qılə natə məydonon de Rusiyə şirkəton ıştə həmkoəti inkişof doydə.ısət çəmə natə hosilatiku 220 həzo barel de Rusiyə şirkəton neftə məydononədə noə sərmoyəsi bə dast omeydə.İroni Natə vəziri əlovəş kardə kardə: Uruson nuyə nat və ğaz məydononədə sərmoyə noey,nati məhsulon və nat-kimya məhsulon ixraci, texnologiyə transfer iyən de ın sahə əloğədor digər məsələon çe İron iyən Rusiyə nımoyəndə heyəton votemonon dığğəti mərkəzədə be.

 

Tags