Jun 21, 2024 10:19 Asia/Tehran
  • Bə Fələstini mıstəğilə kşvəri icod bey, Rusiyə və Vyetnami təkid

Rusiyə və Vyetnam qıləy mıştərəkə bəyoniyə ğəlibədə, beynəlxalği prinsipi royku bə Fələstini məsələ həl iyən mıstəğilə kişvəri icod kardey təkid kardışone.

Bə Spotnik Rusi aqentiyəti raporti əsos, Rusiyə prezdent Veladimier Putin ki bə Vyetnami poytəxt, Hanoy səfərış kardə be, de ım kişvəri prezdent To Lam vindemon iyən votımon kardey bəpeşt, qıləy mıştərəkə bəyoniyə ğolibədə Asiya ğərbədə bə sulh və stabiləti bərğəror karde, məntəğə kişvəron daxıli koonədə de mıdoxiləon muxalifət kardey, Fələstini məsələ həlliro de qıləy dırozmıddət, ədolətin və komilə tale hələkə roy vəhdət nışo doey iyən Fələstini mıstəğilə kişvəri icod bey təkid kardışone.

Im bəyoniyədə ijən omə ki Rusiyə və Vyetnam təəhud kardışone ki bə dınyo ticori Təşkiloti prinsipon əsos, bə ədoləti əsos, şəffof, komil və çand tərəfiyə ticori sistemi inkişof bıdən.

Tags