Nov 29, 2019 23:01 Asia/Tehran
  • Turizm sahədə İron və Çini miyono əloğəon.

İroni turizm, dasti sənaye və mədəni irson vəzir bə İron və Çini miyono tarixi zərfiyəton bo turizm sahədə həmkarion inkişofi təkidış karde.

Əli Əsğər Munesan Pekinədə bıə İron və Çini turizm sənaye iclosədə votışe: bə iğtisodi və siyasi əloğəon miğdori əsos bəpe turizm həmkarion həm ziyod bıbun.

Əv ım iclosədə turizm sənaye bo milləton miyono sulh, votımon, həmkari və əloğəonro əbzar bə hisobış varde və təkidış karde: ım meydonədə ko karde milləton rustiyəti icod karde kənoədə iğtisodi faydon bois bəbe.

Munesan bə Çin səfər karde xoto bə İroni turiston meyl və co tərəf İronədə çandə Çini şəhrvandon səfəri rovnəğ peydo karde işorə və votışe: dəvardə haft manqi mıddətədə iyən İroni tərəfo bo Çini turistonro viza peqəte bəpeştə İronədə Çini turiston iştirok və səfəri ziyod bıə.

İroni torizm, dasti sənaye və mədəni irson vəzir bə Çin varid bey faxti votış be ki İron bo har sor 1 milyon və 500 həzo Çini turiston cəzb kardero cəhd kardedə.

Tags