Aug 02, 2020 13:22 Asia/Tehran
  • Zərif:ğərb terroristonku ıştə maliyə himoyəon ğət bıkə.

İroni xarici koon vəziri votışe:ğərbiyə məmləkəton bəpe bə inğilabi zid terroristiyə qədə qruponku ıştə himoyəon ğət bıkə və əlavəş karde terroriston Amerkə və avropaədə ıştə pənoh qətə vıronku İronədə no əmni icod kardən və ğeyre hərbiçion kıştedən.

İroni xarici koon vəziri votışe:ğərbiyə məmləkəton bəpe bə inğilabi zid terroristiyə qədə qruponku ıştə himoyəon ğət bıkə və əlavəş karde terroriston Amerkə və avropaədə ıştə pənoh qətə vıronku İronədə no əmni icod kardən və ğeyre hərbiçion kıştedən.

Bə Fars aqentəti xəbon əsosi Muhəmməd Cəvad Zərif zinə şanqo kışfiyat xıdməti kadron tərəfo bə inğilabi zid qıləy terroristiyə qrupi sərkərdə dastqir  karde vədə reaksiyaş nışon do.

Zərif tuvitter səhifədə de Amerkə rəhbərəti ğərbiyə məmləkəton terroristiyə qruponku himoyə karde barədə işarəş karde ki de islamiyə Respublika deşmenəti karde və ım nizomi arəku bardeyu əncom bedə və nıvıştışe ğərb bəpe terroriston maliyə ehtiyocon təmin karde və bəvon vırə doeku kəno bımando.

Əv əlavəş karde terrariston Amerkə və avropaədə ıştə pənohqətə vıronku nifrəton pevılo kardən ,ğətl və usyançiyə hərəkəton icod kardən və de be şərmə holəti İroni ğeyre hərbiçion bə ğətl rosne məsuliyəti həm bə qi qətedən.

İroni xarici koon vəzir oxoysə bə ğərbiyə məmləkəton fəaliyyət qədə terroristiyə qrupon sima pok nışon doeyu təşkil bə cəhdonku işarəş karde ki bə İroni zid çəvon təxribtinə koon niyon kardeyu təşkil bedə və əlavəş karde hilləqərəti iyən fəribkarəti jıqo riyakarətion puşne əzın ni.

İroni kəşfiyat vəzorətxonə zinə elanış karde Tondər nomo terroristiyə qrupi sərkərdə Cəmşid Şarməhd ki Amerkəku,İronədə silahinə əməliyaton iyən təxribatinə koon hidayət kardə be İroni əmniyətiyə ğıvvon tərəfo qıləy nığılə əməliyati nəticədə dastqir bə.

 

Tags