Sep 18, 2022 17:44 Asia/Tehran
  • Dınyo turizm sənaye baxşədə, İroni 19 minnə vırə.

Dəvardə Miladi sorədə, turizm iyən səyohət beynəlxalğə şura tərəfo, İroni turizm sənaye erj, 48.1 milyard dollar proqonoz bıə ki dınyoədə həminə cəhəto, İroni 19 minnə vırəku hikayət kardedə.

Bə İrna raporti əsos, Turizm iyən səyohət beynəlxalğə şura, Miladi 2021 minnə sori dınyoədə turizm sənaye yoləti cəhəto, 20 qılə kişvər elanış kardə.

Im şura, Miladi 2021 minnə sori mıddətədə, de dınyo kişvəron turizm sənaye baxşi vositə, daxıli istehsoli mığdori əlovə bey barədə təhğiğ kardə iyən həminə cəhəto İron, İsveçiku bəpey və 19 minnə vırədə ğərorış qətə.

Im raport ijən Miladi 2021 minnə sori mıddətədə İroni turizm sənaye, daxıli istehsoli əlovə bey mığdori, 48.1 milyard dollar proqonoz bıdə ki ğərəz 18 qılə kişvər, co qılə kişvəronku bəpeye.

Im siyohədə, Amerkə de 1271 milyard dollari turizm sənaye baxşədə iminnə vırə soybe, və Çin de 814 milyard dolla iyən Almaniya de 251 milyard dollar 2 minnə iyən 3minnə vırə soybin.

Həminə siyohədə, Yaponiya, İtaliya, Hindistan, Fransə, Mekzika, İnqilis, İspaniya, Braziliya, Kanada, Avstraliya, Holandiya, Rusiyə, Tırkiyə, Ərəbiston iyən Cənubi Koreya 4minnə tosə 18 minnə vırədə ğərorışon qətən.

Cənubi Koreya turizm sənaye erj ki İroniku qıləy mərhələ bəpeye, 48.8 milyard dollar proqonoz bıə.

Im siyohədə İsveçrə de 44.5 milyard dollar, Turizm sənaye baxşədə 20minnə vırə soybe.

Tags