Nov 02, 2022 19:23 Asia/Tehran
  • İslamiyə İnğilobi Yolə Rəhbər: İroni millət həğiğətən, deşmoni məğlubış kardə.

İslamiyə İnğilobi Yolə rəhbər, çand sa nəfər çı tələbəon hərorətinə vindemonədə təkidış karde: tojədən iyən çand haftədə bıə tərkibiyə canqədə, Amerkə, sionist rejim iyən Avropa bəzi hiləqərə ğudrəton və bəzi qədə qrupon, bə İroni milləti zərbə jeyro ıştə həmmə imkanaton bə meydon vardışone əmmo millət bə bədxohon qəvi jəşe iyən əvoni məğlubışon kardə.

Çoşəmbə və de dınyo istikbori mubarizə bardey milliyə ruj Abanə manqi 13 minnə ruji astanədə, İslamiyə İnğilobi Yolə Rəhbər, Abanə manqi 13 minnə ruji çı Amerkə şərrə koon, zəifəti iyən məğlubiyəti təcəssum zınəş be iyən hamiyəşe: Amerkəvıjon iyən bə Amerkə meyl peydo kardə kişvəron, həminə muhimmə rujiku və çəy hamdıl iyən vəhdətəbaxşə qırd bemonionku ğeyzin iyən əsəbin bıdən, boçi ki ım ruj həm çı Amerkə şərrə koon və həm çəy məğlub bey imkoni təcəssum heste ijən Amerkə zəifəti subit kardeydə.

Bə İroni Rəhbəri məlumatərosnə mərkəzi raporti əsos, Həzrəte Ayətullah Xamenei çı Amerkə rəsmi şəxson ımrujonə sıxənon ki İroni millətiku tərəfdorəti kardey barədəy, çəvon 2 diməti iyən behəyoəti ovji nışonə bə hisobış vardə iyən hamiyəşe: şımə atomiyə sazışi alimon iyən ğatilon yəni sionistonku himoyədorəti və de Amerkə iyən co kişvəronədə bıə İroni milləti mol-sərvətonku çand milyard dollari boloka kardey vositə, problemon kam kardey cəhəto, çı İroni milləti məhrum kardeyon.

Ə Həzrət ijən əlovəş karde: vey anti İroni hodisəonədə, şımə lenqərizə məlume, peşo de həmmə behəyohəti tam du voteydəron iyən iddio kardəyon ki çı İroni milləti şəfğətinə kəsonin, həlbətə bə şımə çəşon ku bey bərəkəti İroni millət vey ım dışmonətion benəticəş karde.

Həzrəte Ayətullah Xamenei zinə iyən ımrujnə Amerkə farğonku coqıləyni, Amerkə bə tənəzulli tərəf hərəkət kardey prossesi barədə həmmə dınyo siyasi təhliləkəyonədə bə qıləy vahidə nəzə etığad peydo kardey zınəş be ijən əlovəş karde: karde bəznemon iğtisodi, ictimai və əxloği baxşonədə tosə Amerkə daxılədə bıə xuninə çanpoəti iyən ixtilafonədə, həminə oşkoə tənəzzuli nışonəon muşahidə kəmon.

İslamiyə İnğilobi Yolə Rəhbər ijən təkidış karde: həminə səhvə hisob kitobonku qıləy nımunə, Talebani rişə məhv kardeyro, Amerkə bə Əfğanıston 20 sor çımiku bənavə bıə həmlə heste ki de veyə cinoyəton və ğətliami bəico be, əmmo 20 sor bəpeşt, bə məsələon bevəcə fahmemoni xoto, de icbori Əfğanıstoniku xarıc bıən və ım kişvəri bə Taleban təğdimışon kardə.

Həzrəte Ayətullah Xamenei ijən bə İraği həmlə kardey və bə təyin bıə hədəfon rəseyədə məğlubiyəti, çı Amerkə hisob-kitobonədə coqılə səhv iyən xəto nımunə zıneydə və əlovəş karde: Amerkə həman əvvəliku İrağədə bə Amerkə şəxson ya bə çəvon dıvləti vabəstə bıə kəson bə hukumət vardey dumoədə be, və dəlışon nıbe ki de səçıni vositə İraği rəsmi şəxson bə ko məşğul bıbun, əmmo ım mıvzoədə həm məğlub bıən.

Həzrəte Ayətullah Xamenei ijən kişvəri çand haftədə bıə iğtişoşon cərəyonədə bə Amerkə oşkoə roli işorə iyən əlovəş karde: iğtişoşon barədə, Sepah kəşfiyot iyən kəşfiyot vəzarətxonə mıştərəkə bəyoniyə vey muhimmə məlumaton iyən kəşfon şomil be iyən nışoş do ki deşmon, Tehron iyən yol və qədə şəhronro plan kəşəş be.

Ə Həzrət Şahçeraği mıvzo iyən millət və hırdənon ğətliami, qıləy vey yolə cinoyət zınəş be və hamiyəşe: bəpe ım cinoyəti amilon zıney bıbun və har kəs ki subit bıbu ım cinoyətədə həmkoətiş be, be şək cəzo doe bəbe.

Həzrəte Ayətullah Xamenei ijən ım cinoyəton barədə bə insonə həxon barədə iddioəkəyon sukuti işorə və əlovəş karde: boçi ım iddioəkəyon, Şirazi hodisə məhkum nıkardən, və boçi internetədə qıləy duə məsələ çand həzo kərə tikror kardedən?

Tags