Aug 21, 2023 15:21 Asia/Tehran
  • İslomi İnğilobi Sepah təşkiloti həmmə ğıvvon komandir: de istikborəkəyon canq iyən moğabilə kardey roy dəvomış heste

İslomi İnğilobi Sepah təşkiloti həmmə ğıvvon komandir votışe: de İron və İslomi dışmonon iyən istikborəkəyon canq iyən moğabilə kardey roy həmişə dəvomış heste.

Bə Fars aqentiyəti raporti əsos, zinə işəmbə və İroni şimol ğərbi Ərdəbil ostani 3400 nəfər şəhidi yolqətey mərosimədə, İslomi İnğilobi Sepah təşkiloti həmmə ğıvvon komandir Qeneral Huseyn Səlomi islomi inğilobi, muğəddəsə mudafiə, hərəmi mudafiə əkəyon iyən ım ostani co qılə şəhidon şəhidon yod iyən xotirə yol qətey mərosimədə əlovəş kardə: deşmonon peştəpur bıbun ki dəvardəku vey muxtəlifə cəbhəonədə İslomi canqəkəyon əvoni de saxtə məğlubiyəti dim bə dim bəkan.

İslomi İnğilobi Sepah təşkiloti həmmə ğıvvon komandir ijən votışe: muğavimət iyən istadeqi islom və İroni deşmonon məğlubiyəti bois bəbe və əvoni de yolə məhv bey dim bə dimin.

Qeneral Səlomi de işorə bə ım deşmən de İroni İslomi Respublika moğabilə kardeyro ıştə həmmə enerji, təchizat iyən mənbəonku istifodə kardəşe ijən votışe: İroni millət Aşuraye Huseyn iyən islomi əvvələ hodisəonku dərs omutən və hiç zəmoni icozə nibədoy ki torix tikror bıbu.

Tags