Sep 29, 2023 13:31 Asia/Tehran
  •  1402-ə sori oxo həni dı qılə İroni peyk vodoey bəbe.

İron İslom İnğılobi Muhafizə Korpusi aerokosmik komandir 1402-ə sori oxo həni dı qılə İroni peyk vodoeyış elon kardə.

Oxonə çıl sori dırozi İroni bə kosmik texnologiyə noyil bıey sahədə dəvomin iyən mıtərəğği qəmonış şodə.Dışmenon çe İroni kosmik sənaye həm daxil bıə holədə,de har cur sanksiyəon bəico çe ixtisodi və elmi tərəğğinin navi qətey royədə səy kardeşone,lakin bə qırd məhdudiyyəton və təzyiğon rəğmən İron İslom Respublikə kosmos və de kosmosi əloğədor bə har cur texnologiyə noyil bıə ki,bəpe ım bo İslomi İroni qıləy dıjdə səbarzəti hisob kardey bıbu.

Bəhisob həm,de İslomi İnğılobi Muhafizə Korpusi Ayerokosmik Ğıvvon mıtəxəssislərinin səyon ımruj de İroni “Ghased” şıkırnə peyki bəico “Nur 3” təsvir peyk həm zəmini 450 km orbitədə de ovandəti vırəbəvırə kardey bıə.

Demi əloğədor bə İRNA məlumoti əsos İron İslom İnğılobi Muhafizə Korpusi Ayerokosmik Ğıvvon komandanı general Əmir Əli Hacızodə “Nur 3” təsvir peyki de ovandəti bə orbitəi vığandey əloğədor votəşe: “Nur 3” peyki həm kamerəş heste və həmən de.

Siqnalon cəm kardey koy məşğul bəbe.

İron İslom İnğılobi Muhafizə Korpusi Aerokosmik Komandan çe İroni peyk sistemi nəvemoni elon kardə holədə,voteşe ki,1402-ə sori oxo həni dı qılə İroni peyk bə prbit vodoey bəbe.