Sep 30, 2023 09:24 Asia/Tehran
  • Qeneral Səlami: dınyo iyən məntəğədə, İroni siyosi nıfuz məhv nibəbe

İslomi İnğilobi Sepah Təşkiloti həmmə ğıvvon komandir təkidış kardə ki dınyo iyən məntəğədə, İroni siyosi nıfuz məhv nibəbe.

Bə İrna raporti əsos, zinə pencşəmbə, muğəddəsə mudafiə veteran komandiron cəmədə, İslomi İnğilobi Sepah Təşkiloti həmmə ğıvvon komandir Qeneral Huseyn səlami de işorə bə muğəddəsə mudafiə canqəkəyon fidokorəti iyən isar votışe: İroni İslomi İnğilobi ım bərəkətinə omri 45 sor, şımə və şımə hırdənon muğavimət iyən ciqəmandiku deşmoni hıkkəku pur be. deşmon məğlub bıə əmmo tojədən və co qılə səmtiku varid bıə əmmo zəif iyən zard və bezu bıə.

İslomi İnğilobi Sepah Təşkiloti həmmə ğıvvon komandir ijən bəyonış kardə ki deşmon bə cıvonon fik hucumış bardə ta əvon nımoj, hicob, pokəti iyən  Əhle Beyt(ə)-i məhəbbətiku co bıkon. əv ijən təsdiğış kardə: deşmon de du iyən fitnə icod kardey pidəşe əmə məğlub bıkon əmmo əmə de rosti və poki dəy mubarizə bəkamon və səbarzəti de həğiğəti bə icoe.

Tags