Apr 15, 2024 13:33 Asia/Tehran
  • İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot:İron İslam Respublika zumand iyən əmniyət ofəyə ğıvvəy.

İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvoti votışe İron İslam Respublika zumand iyən əmniyət xəlğ əkə ğıvvəy və əlovəş karde İron bə beynəlxalğə ğanonon əməl karde əsosədə deşmenon xumə xiyoli vəy qəteyu iyən təcavuz əkon bə çəvon cəzo rosneyu əməl bəkay.

İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvoti votışe İron İslam Respublika  zumand iyən əmniyət xəlğ əkə ğıvvəy və əlovəş karde İron bə beynəlxalğə ğanonon əməl karde əsosədə  deşmenon xumə xiyoli vəy qəteyu iyən təcavuz əkon bə çəvon cəzo rosneyu əməl bəkay.

Bə İRAN PRESS aqentəti xəbon əsosiİron İslam Respublika xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot Nasir Kənani Çafi ımruj de jurnaliston haftə iclosədə  İroni bə sionist rejimi zid rəketin və be pilotə təyyarəon əməliyati həxədə əlovəş karde İroni əməl bə sionist rejimi bəzi hərbiyə mərkəzon hucum barde bə İ bə milləton təşkilati 51 minnə ğanoni əsosi  ğanoniyə mudafiə hərəkətədə  sionist rejimi mıtəmadiyə hucumon xususi  dəvardə rujonədə İroni Dəməşğədə bə diplamatikə mərkəzi bardə hucumi cəvobədə təşkil bə.

 

Tags