May 27, 2024 14:01 Asia/Tehran
  • Əli Bağıri: İroni de islomiyə məmləkəton rabitə bə inkişofi tərəf şedə.

İroni xarici koon vəzorətxonə səvoni votışe: İroni rabitə de həmmə islomiyə məmləkəton bə inkişofi tərəfe və əlovəş karde ki meydon be diplamatiya be səmərəy və diplamatiya be meydon no mıvəfəğe.

İroni xarici koon vəzorətxonə səvoni votışe: İroni rabitə de həmmə islomiyə məmləkəton bə inkişofi tərəfe və əlovəş karde ki meydon be diplamatiya be səmərəy və diplamatiya be meydon no mıvəfəğe.

Bə telerədyo  aqentəti xəbon əsosi İroni xarici koon vəzorətxonə səvon Əli Bağıri zinə xıdmət şəhidon qirami qəte mərosimədə jurnaliston cəmədə diplamatiya mərkəzon bərnaməon həxədə de məntəğə ərəbiyə məmləkəton rabitə zumand karde xususi de Bəhreyn, İordan və Misri həxədə votışe: İroni rabitə de həmmə islamiyə məmləkəton bə inkişofi tərəfe.

 

Tags