Jun 20, 2024 13:23 Asia/Tehran
  • İroni xarici koon vəzorətxonə mudir de İsmail Həniyə vindımonış dəvoniyə.

İroni xarici koon vəzorətxonə səvon dohədə de Fələstinı islamiyə mığavimət hərəkati siyasiyə dəftərxonə rəisi təşkil doə vindımonədə Ğəzzə əvəzon həxədə muzakirəşon dəvoni.

İroni xarici koon vəzorətxonə səvon dohədə de Fələstinı islamiyə mığavimət hərəkati siyasiyə dəftərxonə rəisi təşkil doə vindımonədə Ğəzzə əvəzon həxədə muzakirəşon dəvoni.

Bə Fars aqentəti xəbəron əsosi İroni xarici koon vəzorətxonə səvon Əli Bağıri Kəni ki de Ğətərı rəsmiyon vindımon və muzakirə kardeyu iyən 2 tərəfə munasibəton və məntəğə cariyə şərayet xususi Ğəzzə həxədə votımon kardeyu 4 şanbə bə Dohə səfərış kardə be de Həmas hərəkati siyasiyə dəftərxonə rəisi İsmail Həniyə vindımon və votımonış dəvoniyə.

Çı vindımoniku kırtə xəbəron nəşr bə nin.

Muzakirə de Ğərətı rəsmiyon, ğəzzədə bə sioniston cinayəton və qenosid oxo doeyu islam dınyo zərfiyyəton səfərbər karde iyən təciliyə sorətədə bə Ğəzzə sakinon komək rosne İron İslam Respublika xarici koon vəzorətxonə səvoni bə Dohə təşkil doə səfəri muhimmə mehvəronkuy elon bə.

 

Tags