Jun 21, 2024 08:06 Asia/Tehran
  • İron və Rusiyə tehronədə əmniyyətiyə muzakirəşon təşkil doə

İron və Rusiyə rəsmi şəxson de terarizm, mıtəşəkkilə cinayəton iyən nərkotikə maddon mubarizə barde baxşonədə 2 tərəfə həmkoətionışon təhlil karde.

İron və Rusiyə rəsmi şəxson de terarizm, mıtəşəkkilə cinayəton iyən nərkotikə maddon mubarizə barde baxşonədə 2 tərəfə həmkoətionışon təhlil karde.

Bə İSNA xəbon əsosi Rusiyə milli əmniyyəti şura katibi muavin Aleksander  Vendiktov ki İron və Rusiyə əmniyyət şura katibon  muavinon bə sornə iclosi 2 minnə devrədə iştirok kardeyu bə Tehron səfərış kardə  de terarizm mubarizə barde  iyən mıtəşəkkilə cinayəton və de nərkotikə maddon mubarizə və məntəğəi iyən beynəlxalğə stratejikə məsələon həxədə muzakirəşon karde.

Terarizm 21 minnə əsri həmməysə ciddiyə təhdide  və çı hucumonku məğsəd ki bəzi məmləkəton kəşfiyat uzvon himoyəonədə əncom bedə, mıstəğillə devləton əsosə ğanonon sotonon zəif kardeyuy.

 

Tags