Sep 24, 2023 10:26 Asia/Tehran
  • Nyu Yorkədə İron və Ərəbistoni xarıci vəziron vindemon iyən votımon

İroni xarıci vəzir, Bə Nyu York ıştə səfəi 6minnə rujədə de Səudi Ərəbistoni xarıci vəzir vindemon iyən votımonış kardə.

Bə İrna raporti əsos, zinə İMT 78 minnə umumiyə assambleyə kənoədə İroni xarıci vəzir Huseyn Əmirəbdullahiyan təziğinə diplomatiya məşvərəton dəvomədə de Ərəbistoni xarıci vəzir Feysəl İbne Fərhan vindemon və 2tərəfiyə rabitəon hevujəti barədə sıhbət kardəş.

Im vindemon, Tehron iyən Əl-Riyadi rabitəon tojədən bino bey zəmoniku, İron və Ərəbistoni xarıci vəziron 4minnə vindemon bə hisob omeydə.

Milodi 2023 minnə sori Martə manqi 10 minnə rujədə de İrağ və Omani mizbonəti, və 2 sor muzakirə iyən votımoni bəpeşt, iyən Pikenədə 2 qılə kişvəron milli əmniyyəti təşkilaton rəsmi şəxson çand rujə votımonon iyən vindemonon bəpeşt, İron və Ərəbiston de qıləy bəyoniyə muntəşir kardey, ıştə rabitəon normal kardeyro Tehron iyən Əl-Riyadi sazışiku xəbə doşone.

Milodi 2016 minnə soriku 2 qılə kişvəri ıştə diplomatiya rabitə ğət karə bin.

Tags