Jan 20, 2024 15:26 Asia/Tehran
  • İroni Sepah təşkilati bəyoniyyə: 4 nəfər çı İroni hərbi mışoviron şəhid bıən

İroni Sepah təşkilot elanış kardə ki sioniston bə Suriyə dəməşğ şəhri hucumi nəticədə 4 nəfər çı İroni hərbi mışoviron şəhid bıən.

Imruj sionist rejimi hərbi ğırəkə təyyorəon bə Suriyə Dəməşği həvo həmləşon be ki çəy nəticədə 4 nəfər çı İroni hərbi mışoviron şəhid bıən.

Sepah təşkilot qıləy bəyoniyə ğolibədə ın hucumi məhkum və əy bənə sionist rejimi tarsovə cinoyəton nımonə bə hisobış vardə.

Xəbəon ln həmlədə kalion şəhodət və zəxmin beyku hikoyət kardə.

Ğəzzədə sioniston məğlubiyəti bəpeşt, əvon ısət bə muğavimət fərmondəhon terror siyosəti dim nışo doəşe.

Tags