May 27, 2024 14:10 Asia/Tehran
  • sioniston Rəfəh şəhrədə dəhşətinə cinayət

Sionist rejimi silohinə ğıvvon ıştə tojə cinayətonədə Ğəzzə cənub Rəfəh şimol ğərbədə avərəon vırə kardə mərkəzi çodoron de rəket bombardımon kardə və çandə 10 nəfəri bə şəhodət rosnedən.

Sionist rejimi silohinə ğıvvon ıştə tojə cinayətonədə Ğəzzə cənub Rəfəh şimol ğərbədə avərəon vırə kardə mərkəzi çodoron de rəket bombardımon kardə və çandə 10 nəfəri bə şəhodət rosnedən.

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Ğəzzədə məlumat ərosnə dəftərxonə mudir İsmail Əssəvabətə ımruj qıləy xəbəriyə iclosədə Deyrulbəlhədə Ələğsa şəhidon noxəşxonədə qıləy xəbəriyə iclosədə votışe: işğalqərə sioniston  silohinə ğıvvon dəvardə 24 saatdə  rəfəhədə fələstinıjə avərəon 10 qılə vırə kardə mərkəzon bombardımon kardən ki nəticədə 190 nəfərisə ve şəhid və yarəjə bedən.

 

Tags