Dec 04, 2018 13:30 Asia/Tehran
  • İraği Mosul şəhrədə çandə həzo cənazə pəydo bə.

İraği insonə həxon mıstəğilə aliyə kamisariya İraği şimal Neynəva ostani mərkəz Mosul şəhri xərobəonku 4 həzo 657 qılə cənazə pəydokardeku çı şəhri İŞİD terroristiyə qrupi işğaliku ozod karde bəpeştə xəbəş doə.

Bə Əlaləm xəbəriyə kanali elanon əsosi İraği insonə həxon mıstəğilə aliyə kamisariya zinə qıləy bəyonotdə elanış karde Neynəva ostani imdod və  nicat qrup,İŞİD terroristiyə qrupi nabod be bəpeştə 2 həzo 665 nəfər məlum bıə odəmon cənazəşon desbə 2018 minnə sori noyabri 6 nə ruji pəydoşon kardə.

Bə ım bəyonoti əsosi 1 həzo 992 qılə cənazə həm Mosul şəhri xərob bə binaon jiyo pəydo bəy ki bəvonku heç qılə nom nışon ni.

Tags