Jan 06, 2019 13:36 Asia/Tehran
  • Amerkə tojə silahon bə İraği

İraği məmləkətdə aqahə hərbiyə mənbəon Amerkə tojə silahon bə iraği ğərb Ələnbar ostani Eynuləsəd həvoiyə mərkəz daxil kardeku xəbə dodə.

İraği aqahə hərbiyə mənbə de vaa nomo bə aqentəti votımonədə elanış karde Amerkə xəyli hərbiyə  maşinon həm dəvardə rujonədə bə Eynuləsəd həvoiyə mərkəz daxil bən.

Bə ım xəbon əsosi Amerkəvıjə ğıvvon irağədə bəştə mərkəzon hərbiyə imkanon ovıştıneədə əmniyyətiyə şirkətonku komək  sedən və  hərbion həm de hərbiyə təyyarəon bə mıxtəlif mərkəzon vığandə bedən.

 

Tags