Jan 18, 2019 13:51 Asia/Tehran
  • Suriyə silahinə ğıvvon Hələbı ğərb hissədə terroriston hucumi navışon qəte.

Suriyə silahinə ğıvvon "Təhrirulşam" nomo bə terroristiyə qrupi ım məmləkəti şimal Hələb şəhri ğərbiyə mahləonədə təşkil bə hucumon navışon qəte.

Bə Fars aqentəti xəbon əsosi Təhrirulşam (Cebhətulnusrə) nomo bə terroristiyə qrupi uzvon zinə şanqo Hələb şəhri ğərb Əlraşedeyn,Əlmaliyə və Cəmiətulzəhra mahləonədə bə Suriyə silahlinə ğıvvon mərkəzon hucumışon barde ki Suriyə silahlinə ğıvvon artileriya(topxanə) de şiddəti bə çəvon mərkəzon hucum bardən.

Suriyə silahlinə ğıvvon eyne holədə bəzi terroristonışon ki Əltənəf məntəğəku bə Tədmerı cənub hissə nufuz karde ğəsdışon hest bı bə həlokət rosnedən.

Tags