Sep 23, 2019 13:11 Asia/Tehran
  • Amerkə 200 qılə kamaz silah Suriyə kırdonru vığandışe

Amerkə,Suriyə şimal hissədə demokratiya ğıvvon nomo kırdə hərbionku ıştə himoyə dəvomədə bəvonru 200 qılə kamazədə silahış vığandə.

Bə Anatoli nəğli əsosi Fars aqentəti xəbəş doə Amerkə tojə silahə bo şanbə şəvi İrağ və Suriyə sərhədiku Simalka royku bə ım məmləkəti ərazi daxil bə.

bə ım xəbon əsosi əlavə bə silah bəzi ehtiyoc bə çion  bənə dutə bə bina,enrji tankeron iyən vəsilon vırə bə vırə kardeyu sındoğon həm bə  çəvon dast rusniyə bə.

 

Tags