Dec 02, 2023 09:03 Asia/Tehran
  • Sepah Təşkiloti həmmə komandir votışe: Ğəzzə canqədə israili zərəl-ziyonon senzura beydə

İslomi İnğilobi Sepah Təşkiloti komandir votışe: de Ğəzzə canqədə israili rejim, moli iyən mənəvi veyə zərəl-ziyonon vindəş be ki de təəssufi dınyoədə çəy xəbəon senzura bəbe.

Bə İrna raporti əsos, zinə pencşəmbə rujədə, Tehroni ğərb Ğəzvin ostani bəsicion yolə mitinqədə İslomi İnğilobi Sepah təşkiloti komandir Qeneral Huseyn Səlami əlovəş kardə: bə meydoniyə kəşfiyot və informasiya əsos, israil de Fələstini milləti mubarizə bardeyro 1600 tank və zırıhinə maşin bə Ğəzzə tanqə varid kardəş be əmmo 300 qılə çəvon tank de Ğəzzə və Fələstini canqəkəyon vositə məhv be.

Qeneral Səlami ijən bəyonış kardə: ısət israilədə oroməti ni, və ım rejimədə siyosi zıllət, ictimai niqəronəti, depressiya və noəmni əlovə bıə. əv ijən təsdiğış kardə:israil ıştə daxıli xəbəon sezura kardedə, əmmo həmmə zınydən ki israili vəziyət təsəvvuriku həm vey bevəce.

İslomi İnğilobi həmmə komandir ijən əlovəş kardə: bə Ğəzzə canqi xoto, sioniston iğtisod veyə zərəl-ziyoonış vində, və ım mıddətədə 2 həzo sionist rejimi sərboz canqiku fəror kardışone jəğo ki çəvon ərtış bə ım canqi dəvomi əzı ni.

Qeneral Səlami ijən bəyonış kardə ki sioist rejimi vəziyət dəvardəku vey bevəc bıə ijən votışe: Amerkə və Avropa bənə dəvardəyon, canqi himoyəkə nin və otəşvəsi dumoədən, ımruj Fələstinədə ım vəziyət, çəvon millətiro adi bə hisob omeydə boçi ki əvon 75 sor ım vəziyəti təcrubə kardışon be əmmo israiliro ım vəziyət behron bə hisob omeydə.

Dəvardə Oktiyabrə manqi 7 minnə rujədə bə Ğəzzə milləti ələyh və işğol bıə sərzəminon co qılə məntəğəonədə sionist rejimi təcavuzkorə hərəkəton cəvobədə, Fələstini muğavimət bə ım rejimi ələyh Ələğsa Tufan nomo əməliyoti binoş kardə be.

Sionist rejim bənə həmişə de jimoni vırəon bombardımon və molki şəxson ğətlim kardey bə muğaviməti canqəkəyon əməliyot cəvob doşe və nəhayətədə sionist rejim ıştə məğlubiyəti ğəbulış kardə və muğaviməti vədə təslim bıə.

 

Tags