Dec 08, 2023 15:40 Asia/Tehran
  • Rəyisi de Putini vindemonədə: Ğəzzədə otəşvəsi oqəteyro, bəpe təcili hələkə roy əncom bıbu

İron İslom Respublika prezdent de Rusiyə prezdenti vindemonədə Ğəzzədə otəşvəsiro vey rə iyən təcili oqəteyro bə hələkə roon qətey zərrurət təkidış kardə.

Zinə Moskvaədə, İron İslom Respublika prezdent, Seyd İbreym rəyisi de Rusiyə prezdent Veladimier Putin vindemon və votımonış kardə.

Bə İrna raporti əsos, ım vindemonədə Rəyisi bəyonış kardə ki hamsuyəti siyosəti cəhətədə, Tehron-Moskva muzakirəon karde bəzne bə inkişof bırəse ijən votışe: enerji, kaştemon və bə elmi əsos bıə kooon İron və Rusiyə çokə həmkoətişone və 2 qılə kişvər və devləti mənafe cəhətədə, karde bəzne vey çokə qəmon peqətə bıbu.

İron İslom Respublika prezdent ijən bəyonış kardə: ə çi ki ımruj bəşəriyəti bə dardış vardə, qlobal unilateralizm və be ədolətinə nizome, əv ijən votışe: ə çi ki Fələstinədə əncom bıdə bə bəşəriyəti ələyh cinoyət və etosniye bə hisob omeydə və de təəssufi bə icoe ki 5 həzo nəfəriku vey de sionist rejimi vositə bə şəhodət rosnişone.

Rəyisi ijən votışe: Ğəzzədə sionist rejimi cinoyət de Amerkə və ğərbi kişvəron vositə himoyə bıdə və de təəssufi bə icoe ki ım barədə beynəlxalğ və insoni həxon iddio kardə təşkilaton hiç ko əncom doəşon ni.

İron İslom Respublika prezdent ijən de işorə bə Ğəzzədə beqınohə hırdənon və jenon ğətliam kardeyədə sionist rejimi cinoyəton ijən təkidış kardə: har çəxtə rə bəpe ım bombardımoni oqəte bıbu və həminə barədə təcili hələkə roon bəpe əncom bıbu.

Putin həm ım vindemonədə votışe: bə Rusiyə bərnomədə, ğərore ki de Avrasiya iğtisodi heyət, İron İslom Respublika ozodə ticori sazışon əncom bıbu.

Tags