Feb 13, 2024 13:07 Asia/Tehran

İmom Huseyn(ə)

İmom Huseyni(ə) həmməysə barizə vəsf iyən xıslətonku ıme ki,ə həzrət ıştə qırd jimoni dırozi bıə sıxan,rəftor iyən əməlonış de həxı roziyəti mıtobiğ iyən İlahi məsir və royədə be.ə həzrət ğərəz Xıdo roziyəti co qəpış nıje və sıvoy Xıdo co çiş nıvote və ğərəz Xıdo sıxani co sıxanış nıməse.ə həzrət sıxani həyği mənoədə sərtapo bə İlahi əmron təslim bıə qıləy bandə be.İmom Huseyniku(ə) omə rəsə qıləy erjinə hədisədə İlahi roziyəti əyo vazeh iyə ruşinə şikilədə məlum beydə.joqo ki,hamyedə:”hakəs Xıdo roziyəti tələbko de mərdumi xışm iyən ğəzəbi dimbədim bome.Xıdovənd bəy çe milləti koon kifoyət və vəs bəkarde.və hakəs çe milləti roziyəti dumo bıbu bayinki,de Xıdo ğəzəbi orəxo,Xıdovən əy bə mərdumi ehdə vobədoe və bənoe.

 İmom Huseyn(ə) Aşurə ruji cərəyonədə və qıləy sıtəm ki,çe umər sə`di ləşkər çə həzrəti həxədə rəvo vindeşone, hamyedə: ”bari İlahi! Tı ıştən zıneydəş ki,çəməku çiç bə əməl omeydə,bə səltənəti dast pəydu kardey iyən dırozə oruzuon kardey çe dınyo berj iyən beğıymətə bıey məhsuli rəğobət bıəni.bəlkəm boçımiro bıə ki,ıştı dini nışonəon bərpo bıey bıvindəmon və ıştı şəhronədə islohi oşkokəmon və sıtəm vində bandəon çe qıləy erji soyb bıbon və bə vociboton,adəton iyən hukmon əməlkon”.

İmom Huseyn(ə) bə Məkkə şıey bənav Mədinədə çe pəyğombəre-əkrəmi(s) ğəbi kəno bə Xıdovənde-Mutəoli dərqo ərzış karde:”Xıdolim ha! bərosti az mərufım piyedə və munkəriku xoşım omeydəni.ha buzurquvar iyən yolə Xıdo ha!mı tıku piyedəme bə ın ğəbi həxı xoto iyən bəçəy dılədə bıə kəsi xoto ki,bomı bın ğıyomədə bəştı iyən bəştı pəyğombəri roziyəti səbəb bıə çiyon bəçımı vəy bekə”.həmçinin  İmom Huseyn(ə) çı Mədinəku bə Məkkə hərəkəti bəpeştə Məkkə şəhrədə ziyodə sıxanonış karde.joqo ki,çəvonku qıləyniyədə jıqoş hamye:”şık bo Xıdoye.Xıdo çiç bıvoto (əvhəm bəbe) və ğərəz Xıdo co qıləy ğıvvə ni.Xıdo xoşnudəti iyən roziyəti çəmə Əhli-Beyti(ə) roziyətiye və çe bəlo mığobilədə əmə səbr kardedəmon”.

İmom Huseyn(ə) çe İlahi roziyəti komil iyən barzə nımunəy iyən çə həzrəti rəftor iyən sıxanonədə bə həxı təslim bıey və roziyəti ləpə jeydə.

 

Tags