Jun 15, 2024 13:03 Asia/Tehran
  • Dınyo Mısılmınon Vəliyyi-Əmr bo Beytul-Hərami hociyon vığandə mesaj

Dınyo Mısılmınon Vəliyyi-Əmr bo Beytul-Hərami hociyon vığandə mesajədə bə amerkə iyən sehyonist rejimiku qlobalə bezoəti bıə təkid.

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim.

و الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی خیر البریّة سیّدنا محمّدٍ المصطفی و آله الطّیّبین و صحبه المنتجبین و من تبعهم باحسان الی یوم الدّین

İbreymi bə dıl nıştə ahənq ki,de Xıdo fərmoni həmmə devrononədə həmmə insononış Həcci mevsumədə bə Kəbə səmt vanqış je,ımsor həm dınyo həmmə vıronku çe mısılımınonku i dastə dılonış bə ın tohidi iyən vəhdəti mərkəzış cəzb kardə iyən ın əzəmətin iyən çandə nevə mərdumi kutləş bə əməl vardə və insoni əhotə dayirə iyən İslomi mənəvi amili zuş bəştə iyən bə cokəson nışonış doe.

Həcci dıjdə cəm iyən mırəkkəbə ritualon havaxti de tədbiri çəşi vindey bıbu,bo mısılmoni dıli zu iyən çe xotırcəməti sərçeşməy və bo dışmen iyən bədxahi  tars iyən de heybəti pure.təəccıbi vırə ni ehyanə çe İslomi dışmenon iyən bədxahon  çe Həcci fərizə har dıqlə cəhəton təxrib iyən bəvədə şəkk icodkon.ısət çe de məzhəbi və siyosi ziddiyyəton bıbu və ya de mığəddəs iyən mənəviyə cəhəton bəkam kardey bıbu.

Ğıron Həcci çe ubudiyyət,zikr iyən mutiyəti məzhər,çe insoni kəroməton məzhər,çe bəşəri maddi iyən mənəvi jimoni səhmon pəydo kardey,çe bərəkət iyən hidoyəti məzhər,çe bıvəon miyono  əxloği oroməti iyən əməli saziş,çe dışmenon mığobilədə bezoəti iyən zumandə şikilədə cəbhə qətey məzhər iyən simvol təğdım kardedə.

Bə Həcci ayid ayəonədə tədəbbır iyən çın mislış nıbə fərizə və vociboti əməlonədə fik-fam kardey,ımon və Həccimırəkkəbə ayinədə bənə ımi bıə əməlon sırron bəmə nışon doydə.

Şımə həcci bərpoəkə bıvon iyən hovon ısət çın dəvəşə həyğəton iyən maarifon təmrin iyən məşğədə ğərolon qətə.ıştə əndişə iyən əməlon bəy vey-vey nez bıkənən və ın de aliyə məfhumon umuj qıniyə iyən bərpo kardə bıə hoviyyət iyən şəxsiyyəti bə kə oqordınənən.ım şımə çı Həcci səfəku bıə erjin iyən həyğiyə sovğat və hədiyyəy.

Imsor çe bəroət iyən bezoəti məsələ bəsə navnə soronsə vey barze.Ğəzzə fociyə ki,mıosirə torıxədə bənə əy qıləy fociyə mevcud ni və berəhm və çe sehyonist rejimi sığədıləti,şəğovət iyən həlbəttə bə məhfi səmt şıə rejimi behəyoəti,bo har qıləy mısılmonə fərd,devlət iyən fırğə qıləy nəzə vırəş haştəni.

Imsornə sori bəroət bəpe çe Həcci miğat iyən mevsumiku bə kəno,dınyo həmmə vıronədə mısılmon nıştə kişfər iyən şəhronədə dəvom pəydoko və həcci bərpoəkəyonsə əlovə,bəpe bə milləti har qıləyni siroyətko.çe sehyonist rejim iyən çəy himoyədoron məxsusən AİŞ bıə bəroət,bəpe millət iyən devləton sıxan və əmələdə ıştəni nışon bıdo və ərsə bo cəllodon tanq bıko.

Fələstıni ğoymə mığovimət iyən çe Ğəzzə tanqə səbrin iyən məzlumə mərdumi,dınyoş bə heyron varde.əvon bəpe har cəhətiku himoyə bıbon.

Xıdovəndiku boəvon təcili iyən komilə səbarzəti tələb kardedəm və boşmə mehtərəmə hociyon şımə həcci ğəbuli oruzu kardedəm.Həzrət Bəğiyyətullah(ər) ğəbul bıə dıvo bəşmə dastəq bıbu.

Vəssəlamu ələykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.

Seyd Əli Xameneyi Hicri-Ğəməri 1445-Zilhiccə 4.

 

Tags