Jun 19, 2024 08:14 Asia/Tehran
  • Livani Hizbullah de rəket iyən bepilotə təyyorəon təvəssıti bə seoniston mevğeyon kardə hucum

Livani Hizbullah de rəket iyən bepilotə təyyorəon təvəssıti bə seoniston mevğeyon kardə hucum

Livani Hizbullah de rəket iyən bepilotə təyyorəon təvəssıti bə seoniston mevğeyon kardə hucum

Livani Hizbullah işğal bıə əraziyon şimolədə bə seonist rejimi ləşkəri mevğeyon de rəket iyən bepilotə təyyorəon hucum kardeyış elon kardə.bə Mehr xəbə aqentəti məlumoti əsos,Livani Hizbullah informasiyə şebə qıləy bəyonot pevolo kardə holədə,Ğəzzə tanqədə bə poydorə Fələstini milləti və bəçəvon cəsurə mığoviməti dastək doə holədə,de İslomi mığoviməti mıborizon təvəssıti,işğal bıə əraziyonədə bə sionist rejimi “Zabdin” kazarmə bə “Nafe Zif”-ədə bıə 288-ə vəşokıştə briqadə 411-ə batalyoni artilleriyə istehkomon həmləonış əncom doə.

 

Tags