Jul 26, 2023 21:06 Asia/Ashgabat
  • Arap we Yslam ýurtlarynyň Eýran bilen gatnaşyklaryny gowulandyrmagyň dominosy

Liwiýanyň Daşary işler ministri Liwiýanyň ýokary derejeli bir resmisiniň 17 ýyldan soň Eýrana eden saparyndan hoşaldygyny aýtdy.

  Liwiýanyň Daşary işler ministri Liwiýanyň ýokary derejeli bir resmisiniň 17 ýyldan soň Eýrana eden saparyndan hoşaldygyny belläp bu saparyň iki ýurduň gatnaşyklaryny giňeltmek islegini görkezýändigini aýtdy.

Sişenbe güni Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministri Huseýin Amirabdollahiýan we Liwiýanyň Daşary işler ministri Najla Mankoş duşuşyp, iki tarap üçin hem gyzyklanýan meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Eýran Yslam Respublikasynyň we Liwiýanyň Daşary işler ministrleri soňky aýlarda iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklarda, şol sanda Liwiýanyň Tährandaky diplomatik wekilçilik derejesini ilçi derejesine çykarmak, Eýran Yslam Respublikasynyň Tripolidäki ilçihanasynyň işine täzeden başlamak we iki ýurduň arasyndaky gämiçilik transport liniýasyna täzeden başlamak, iki ýurduň häkimiýetleriniň karary dürli ugurlarda, esasanam ykdysady hyzmatdaşlykda we işewürlikde ikitaraplaýyn gatnaşyklary giňeltmekde çynlykaýdyrlar.Taraplar şeýle-de Gurhany kemsitmek baradaky hereketi bilelikde ret etdiler.

2011-nji ýyldan we bu ýurduň döredilen hökümetiniň ýykylmagyndan bäri Liwiýa raýat urşy, bitewi we hemmetaraplaýyn hökümet gurup bilmezlik, şeýle hem daşary ýurtlularyň gatyşmagy we şonuň üçin soňky ýyllarda syýasy derejeler ýaly meseleler bilen ýüzbe-ýüz boldy. we bu ýurduň dünýäniň köp ýurtlary bilen diplomatik gatnaşyklary pese gaçdy.

Liwiýanyň Demirgazyk Afrikadaky yslam döwleti hökmünde pozisiýasyna üns bermek Eýrany hemişe gyzyklandyrdy we köp ýyllaryň dowamynda iki ýurduň arasynda gowy gatnaşyklar bardy we iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklar örän çuňňur we kök urandyr. Şol bir wagtyň özünde, syýasatyň ileri tutulýan ugurlaryndan biri bolan Eýranyň 13-nji hökümetiniň daşary gatnaşyklary Yslam dünýäsi we sebit ýurtlary bilen gatnaşyklara aýratyn üns berýär; Eýran Yslam Respublikasynyň nukdaýnazaryndan sebitdäki ýurtlaryň arasynda daşary ýurt gatyşmazdan gepleşikler meseleleri we jedelleri çözmegiň ýeke-täk dogry usulydyr.

 

Tags