Dec 05, 2023 20:24 Asia/Ashgabat
  • Eýranyň we Russiýanyň daşary işler ministrleriniň Moskwada maslahaty

Eýranyň we Russiýanyň daşary işler ministrleri ikitaraplaýyn gatnaşyklary we sebitdäki we halkara özgerişleri, şol sanda Gazadaky ýagdaýy ara alyp maslahatlaşdy.

Fars habar gullugynyň habaryna görä, Hazar deňziniň kenarýaka ýurtlarynyň bäşisiniň Moskwadaky ýyllyk ýygnagyna gatnaşmak üçin wekiliýetiň başynda durýan Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministri "Huseýin Amir Abdollahian" şu gün (sişenbe) öýleden soň Russiýanyň Daşary işler ministri Sergeý Lawrow bilen duşuşdy we söhbetdeş boldy.

Ikitaraplaýyn meseleler we halkara we sebitleýin özgerişler, şol sanda Gazadaky ýagdaýlar, Eýranyň we Russiýanyň daşary işler ministrleri tarapyndan ara alnyp maslahatlaşyldy.

Eýran Yslam Respublikasynyň prezidenti Seýid Ebrahim Raisiniň penşenbe güni Moskwa etjek sapary hem bu duşuşygyň mowzuklaryndan biridir.

Bu duşuşykdan öň Eýran Yslam Respublikasynyň we Russiýanyň daşary işler ministrleri Eýran Yslam Respublikasy we Russiýa birtaraplaýyn mejbury çäreleriň ýaramaz täsirlerine we netijelerine garşy durmagyň, azaltmagyň we öwezini dolmagyň ýollary we serişdeleri boýunça hyzmatdaşlyk etmek üçin bilelikdäki beýannama gol çekdiler.

Ondan öň Amir Abdollahian Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen duşuşyp, ikitaraplaýyn gatnaşyklar we sebitleýin we halkara özgerişler barada pikir alyşdy.

Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministri şeýle hem şu gün Hazaryň kenarýaka ýurtlarynyň bäşisiniň (Eýran, Russiýa, Azerbaýjan, Türkmenistan we Gazagystan) daşary işler ministrleriniň ýyllyk ýygnagynda bu deňiz meselesi bilen baglanyşykly ähli kararlaryň kenarýaka ýurtlarynyň bäşisiniň ylalaşygy bilen bolmalydygyny we Hazar deňzinde esasy binýady çyzmagyň zerurdygyny aýtdy.

Tags