Mar 10, 2024 21:45 Asia/Ashgabat
  • Rewolýusiýanyň ýokary derejeli ýolbaşçysynyň saýber giňişligindäki ulanyjy hasaplarynyň baglanylmagy

Rewolýusiýanyň ýokary derejeli ýolbaşçysynyň saýber giňişligindäki ulanyjy hasaplaryny pozmak, Günbataryň söz azatlygyna garşy duşmançylygyny görkezýär.

  Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministri Huseýin Amirabdollahian Amerikanyň "Meta" (öňki Facebook) kompaniýasynyň Yslam Rewolýusiýasynyň ýbaşçysy Hezreti Aýatolla Hameneýiň ulanyjy hasaplaryny pozmak baradaky hereketini söz azatlygyna garşy günbataryň duşmançylygyň alamaty hökmünde garady.

Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministri Huseýin Amirabdollahian öz pikirleri hakdaky sargydyny Londondaky " Middle East Eye" web sahypasyna iberip ,"Meta" kompaniýasynyň Eýran Yslam Ynkylabynyň ýolbaşçynyň “Facebook” we “Instagram” misinjerlerdäki ulanyjy hasaplaryny pozmak baradaky talaplaryny ret etdi. Eýranyň Daşary işler ministri, rewolýusiýanyň ýokary derejeli lideriniň ulanyjy hasaplaryny aýyrmagyň we petiklemegiň diňe söz azatlygyna garşy bolman, eýsem Hezreti Aýatolla Hameneýiň sebitdäki we halkara ähmiýetli pozisiýalaryna we garaýyşlaryna eýerýän millionlarça adamy kemsidýändigini aýtdy. 2021-nji ýyla çenli "Facebook" kompaniýasynyň ady bilen işleýän Amerikanyň "Meta" Meta Platforms kompaniýasy, birneme öň Eýran Yslam Rewolýusiýasynyň ýolbaşçysynyň Instagram we Facebook-daky hasaplarynyň aýrylandygyny habar berdi. Bu hereketi esaslandyrmak bilen Meta, Eýranyň ýokary lideri Aýatolla Hameneýiniň hasaplarynyň bu kompaniýanyň howply guramalar we şahsyýetler babatdaky syýasatlarynyň bozulmagy sebäpli öçürilendigini öňe sürdi. Eýran Yslam Rewolýusiýasynyň ýolbaşçysyna degişli wirtual sahypalaryň hasaby,öň hem Twitter ýaly beýleki günbatar platformalarynda hasaplaryň çäklendirilmegi we öçürilmegi bilen ýüzbe-ýüz bolupdy. Hezreti Aýatolla Hameneýi sionist režimimiň Palestina topraklarynda, esasanam Gaza zolagynda eden jenaýatlary üçin bu režim bilen Yslam Dünýäsiniň gatnaşyklarynyň kesmilmegini nygtapdylar. Yslam Rewolýusiýasynyň ýbaşçysy Hezreti Aýatolla Hameneýiň bu garaýyşynyň sebitiň ilatynyň arasynda oňyn wasp edilmeginden başga-da, günbatar resmileriň we günbatar metbugatynyň gaharyny getirdi. Şol sebäpli Eýran Yslam Respublikasy, Meta kompaniýasynyň Yslam Rewolýusiýasynyň ýolbaşçysynyň ulanyjy hasaplaryny pozmakdaky edepsiz hereketini ýazgarmak bilen, Aýatolla Hameneýiň Palestina we Gazanyň ezilen halkynyň iň açyk goldawçysydygyna ynanýar we dünýäde ,Günbatar metbugat imperiýasy bu sesiň dünýäniň jemgyýetçilik pikirine ýetmeginiň öňüni alyp bilmejekdigini beýan etýär.

 

 

 

Tags