Apr 21, 2024 16:32 Asia/Ashgabat
  • Eýranyň ýaragly güýçleriniň baş serkerdesiniň soňky wakalarda ýaragly güýçleriň çykyşlary üçin minnetdarlygy

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary derejeli lideri ýaragly güýçler öz başarnyklarynyň we abraýynyň gowy keşbini, şeýle hem Eýran halkynyň öwgä mynasyp keşbini görkezdi we Eýran halkynyň erk-isleg güýjüniň halkara arenasynda ýüze çykandygyny subut etdi diýdiler.

Yslam Rewolýusiýasynyň Ýolbaşçysynyň edarasynyň maglumat bazasyna görä, Yslam rewolýusiýasynyň ýokary derejeli lideri Hezreti Aýatolla Hameneýi, Eýran Ýaragly Güýçleriniň ýokary serkerdeleri bilen duşuşygynda goşun güni we Yslam Rewolýusiýa Gorag Korpusynyň döredilmeginiň ýyl dönümini gutlamak bilen ýaragly güýçleriň soňky gazananlary dünýäniň gözüniň we dünýä synçylarynyň öňünde Yslam Eýran hakda şöhrat we beýiklik duýgusyny döretdi diýip beýan etdiler.

Hezreti Aýatolla Hameneýi, ýaragly güýçleriň hereketlerinde paýhaslylyga üns berendigi üçin ýokary baha bermek bilen dürli hadysalar çykdajylar we girdejiler bilen baglanyşykly, çykdajylary azaltmak we girdejileri köpeltmek möhümdir, ýaragly güýçler soňky wakalarda şeýle etdiler diýip sözlerine goşdylar.

Hezretleri şeýle-de IRGC, goşun we polisiýa güýçleriniň tagallalaryna we işlerine ýokary baha berip, ýaragly güýçlere innowasiýa we inisiatiwa bil baglap, duşmançylyga we duşmanlara garşy göreşmeklerini dowam etdirmegi maslahat bermek bilen bir salym hem durmaly däl, sebäbi durmak yza gaýdyp gelmegi aňladýar, şonuň üçin ýaraglarda we usullarda täzelik, şeýle hem duşmanyň usullaryny bilmek hemişe gün tertibinde bolmalydyr diýip bellediler.

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary derejeli lideri, Eýran halkynyň mertebesiniň dünýä gözüniň alnynda bolmalydygyny aýtmak bilen, zehinli we döredijilik güýçlerini kesgitlemek bilen, Gudratygüýçli Allaha iman ediň we Oňa bil baglaň we Taňrynyň imanlylary goramak baradaky wadasynyň kesgitli we eldegrilmesizdigini biliň diýip beýan etdiler.

2024-nji ýylyň 1-nji aprelinde duşenbe güni sionist režim Eýranyň Damaskdaky ilçihanasynyň konsullyk bölümine hüjüm edip, Eýranyň ýokary derejeli harby geňeşçileriniň ýedisiniň şehit bolmagyna sebäp boldy.

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary derejeli lideri we Eýran Ýaragly Güýçleriniň ýokary serkerdesi Aýatolla Hameneýi Tel Awiwiň hereketini Eýran Yslam Respublikasynyň çägine edilen hüjüm diýip atlandyrdy we Sionist režgimiň "jezalandyryljakdygyny" aýtdylar.

Şunuň bilen baglylykda, düýn irden (14-nji aprel, ýekşenbe) Yslam Rewolýusiýa Gorag Korpusy basyp alnan ýerlere pilotsyz we raketa atyp, bu agressiw režimi jezalandyrmaga synanyşdy.