May 29, 2024 20:20 Asia/Ashgabat
  • Garyplygy azaltmak we ykdysady ösüşi Eýranyň şehit bolan prezidentiň iki mirasydyr

Eýran Hökümetiň ykdysady metbugat sekretary Seýid Ehsan Handuzi, Bütindünýä bankynyň hasabatyna görä Eýranda garyplyk derejesiniň 29,3% -den 21.9% -e çenli azalandygyny aýtdy.

Eýran Hökümetiň ykdysady metbugat sekretary Seýid Ehsan Handuzi, Bütindünýä bankynyň hasabatyna görä Eýranda garyplyk derejesiniň 29,3% -den 21.9% -e çenli azalandygyny aýdyp," ýurduň ykdysady ösüş depgini şeýle bir ýokarydy we muny äsgermezlik edip bolmaz diýdi.

 Bütindünýä bankynyň çaklamalarynda şu ýyl we indiki ýyl ykdysady ösüş ,1402-nji ýyldakydan has ýokary bojakdyr. Bütindünýä banky ýakynda dünýäniň dürli ýurtlarynda, şol sanda Eýranda garyplyk ýagdaýynyň soňky çak edilýän statistikasyny çap etdi. Bu halkara gurama, gündelik girdejisi 2,15 dollar bolan aşa garyplyk çägini, gündelik girdejisi 3,65 dollar bolan garyplyk çägini we gündelik girdejisi 6,85 dollar bolan garyplyk çägini öz içine alýan üç görkezijini hödürledi.

Bütindünýä bankynyň Eýrandaky garyplyk ýagdaýy baradaky statistikasynyň seljermesi, Eýarnyň 13-nji hökümetiniň bu bank tarapyndan kesgitlenen üç garyplyk çägine esaslanyp, işlän döwründe garyplygy azaltmakda ep-esli üstünlik gazanandygyny görkezýär. Eýranda 13-nji hökümetiň başynda adam başyna düşýän gündelik girdejisine kesgitlenýän garyplygy bolan adamlaryň sany Ýurduň umumy ilatynyň sanynyň 0,8% boldy.  

Şeýlelik bilen, Eýranda has garyplyk yzygiderli iki ýyl azalýar we has garyplyk bilen ilatyň bu döwürde umumy ilata bolan gatnaşygy soňky 5 ýylda iň pes görkezijä ýetdi. 2017-nji ýylda Eýranda garyplygyň ilatynyň umumy ilata bolan gatnaşygy 0,3% boldy we bu görkeziji 2020-nji ýyla çenli has ýokary ösüş tendensiýasyny başdan geçirdi we şu ýyl 0.8% -e ýetdi. Garyplygyň ikinji görkezijisindäki Eýranyň ýagdaýy, ýagny girdejisi 3,65 dollardan az bolan adamlar 13-nji hökümetde-de ep-esli gowulaşdy. Bütindünýä bankynyň hasaplamalaryna görä, 2020-nji ýylda Eýranyň ilatynyň 6% -den gowragynyň gündelik girdejisi 3,65 dollardan azdy, ýöne bu görkeziji 2021-nji ýylda 5% -e, 2022-nji ýylda 4% -e çenli azaldy, bu bolsa 2017-nji ýyldan bäri iň pes görkezijidir. Bütindünýä bankynyň statistikasy 2022-nji ýylda Eýranyň ilatynyň 22% -iniň gündelik girdejisiniň 6,85 dollardygyny görkezýär.

Bu görkeziji 2021-nji ýylda hasaba alnan 25% -den azdyr. 2020-nji ýylda Eýranyň ilatynyň 29% -i her gün 6,85 dollardan az girdeji bilen ýaşaýardy. Şundan ugur alyp, Bütindünýä bankynyň statistikasy 13-nji hökümetiň iki ýylynda Eýranyň bu halkara guramasy tarapyndan kesgitlenen üç garyplyk çägindäki ýagdaýyň ep-esli gowulaşandygyny görkezýär.

 

Tags