Jun 09, 2024 12:49 Asia/Ashgabat

Eýranyň Diplomatik gullugynyň başlygy Eýran-Türkiýe gatnaşyklaryny has köp berkitmek diňe bir iki ýurduň peýdasyna däl, eýsem sebitdäki durnuklylygyň dogrusyndadyr diýdi.

Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji "Ali Bagheri" şu şenbe güni ösýän sekiz ýurduň ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň Daşary işler ministrleriniň geňeşiniň adatdan daşary ýygnagynyň çäginde (8-nji dekabr) Türkiýäniň Daşary işler ministri "Hakan Fidan " bilen geçiren duşuşygynda Stambulyň ýygnagyny geçirmekde Türkiýäniň gymmatly başlangyjyna ýokary baha berip, Eýran delegasiýasynyň gatnaşmagyny Palestina meselesine aýratyn gyzyklanmagyň alamaty, şeýle hem Türkiýäniň roly we pozisiýasy diýip atlandyrdy.

Bagheri, şehit bolan Prezident Ybraýym Raisiniň we Daşary işler ministri Huseýin Amir Abdullahýanyň iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklary ösdürmek we çuňlaşdyrmak meselesine aýratyn üns berýändiklerini aýdyp, Eýranyň iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek we yzarlamak baradaky çynlakaý islegine ünsi çekdi.  şeýle-de iki ýurduň arasyndaky şertnamalaryň ýerine ýetirilişi barada, Eýranyň we Türkiýäniň ýolbaşçylarynyň arasynda esasanam ykdysady we söwda ugurlarynda alyş-çalşyga ünsi çekdi.

Bu duşuşykda, Türkiýäniň Daşary işler ministri Hakan Fidan, Eýranyň Daşary işler ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Ali Bagheriniň, Seýid Ebrahim Raisiniň we onuň ýoldaşlarynyň şehit bolmagyndan soň, bu duýgur we adatdan daşary döwürde Stambulda geçirilen ýygnaga gatnaşmagyna ýokary baha berdi. Eýran Yslam Respublikasynyň goldawy bilen, Palestina halkyny we olaryň syýasy we sebit meýdançalarynda işjeň gatnaşmagyny öwdi we sebit hyzmatdaşlygy mehanizmleriniň ösdürilmegini we güýçlenmegini garşylady.

Tags