Nov 23, 2023 14:55 Asia/Ashgabat
  • Eýranda Türkmenistanyň Medeniýet günleri geçirilýär

Türkmenistanyň Medeniýet günleri Eýranda, Yspyhan şäheri (Eýranyň merkezi) tarapyndan geçiriler.

ISNA habar gullugynyň habaryna görä; Bu çäre, şu gün, penşenbe gününden başlap, 40 hünärmeniň we Türkmenistanyň Medeniýet ministriniň gatnaşmagynda üç gün dowam eder.

Bu çärede şekillendiriş sungaty, aýdym-saz, senetçilik we kino pudagyndaky türkmen hünärmenleri eserlerini tomaşaçylara hödürleýärler.

Medeniýet günleri, iki ýurduň arasyndaky medeni şertnamalara esaslanýan we iň ýokary medeni guramanyň gatnaşmagynda geçirilýän medeni gatnaşyklaryň we jemgyýetçilik diplomatiýasynyň esasy wakalaryndan biridir.

Türkmenistanyň Medeniýet günlerinde, Türkmenistanyň adaty aýdym-saz toparlarynyň çykyşlaryndan, senetçilik, çeper we şekillendiriş eserleri, adaty eşikler we Türkmenistan film hepdeliginden başga-da, Surat sergisi, Saadi taryhy toplumy bolan Isfahanyň sungat merkeziniň ýerinde geçirilýär.

Bu medeni çärede, Eýranyň we Türkmenistanyň şahyrlarynyň we ýazyjylarynyň gatnaşmagynda iki ýurduň meşhurlaryndan biri bolan Mahtoumguly Pyragynyň edebi ýygnagy Yspyhan uniwersitetinde geçiriler.

Tags