Nov 25, 2023 13:34 Asia/Ashgabat
  • Türkmenistan, Azerbaýjan Respublikasy we Türkiýe Söwda ministrliginiň gümrük wekilleriniň üç taraplaýyn ýygnagy

Türkmenistan we Azerbaýjan Respublikasynyň gümrük wekilleri we Türkiýe Söwda ministrliginiň wekili söwda alyş-çalyşlaryny ýeňilleşdirmek maksady bilen üç taraplaýyn ýygnak geçirdiler.

Fars habar gullugynyň habaryna görä, Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýe Söwda ministrliginiň gümrük gullugynyň wekilleriniň üç taraplaýyn ýygnagy türkmen tarapynyň başlangyjy boýunça Penşenbe güni geçirildi.

Bu duşuşygyň esasy maksady, üç ýurduň hökümetleriniň arasynda gümrük hyzmatdaşlygy boýunça bilelikdäki geňeş toparyny döretmek baradaky düşünişmek memorandumyny durmuşa geçirmekdi.

Bu üç ýurduň wekilleri maglumat alyşmak, ilkinji duşuşygyň geçiriljek ýeri we wagty, şeýle hem gümrük serhedinden geçýän harytlar we ulaglar barada maglumat alyşdylar.

Gümrük hyzmatdaşlygy boýunça bilelikdäki geňeş toparyny döretmek meselesinde Türkmenistan, Azerbaýjan we Türkiýäniň hökümetleriniň arasynda bilelikdäki özara düşünişmek memorandumy 2022-nji ýylyň 14-nji dekabrynda Türkmenistan, Azerbaýjan Respublikasy we Türkiýe döwletleriniň baştutanlarynyň üçtaraplaýyn ýygnagynda Türkmenbaşy şäherinde gol çekildi.

Bu resminama gol çekmegiň maksady harytlaryň çalt hereketini ýeňilleşdirmek, maglumat alyşmak we üçtaraplaýyn söwdany ösdürmek we hyzmatdaşlygy güýçlendirmek üçin amatly şertleri döretmekden ybarat.

Tags